Умови оформлення та публікації

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ». СЕРІЯ «ПРАВО»

1. Вимоги до змісту
— Стаття повинна мати високий науковий рівень
— Стаття повинна відповідати за своїм змістом вимогам, передбаченим у Постанові Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, вона повинна містити наступні елементи:
а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
б) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
в) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
г) формулювання цілей статті (постановка завдання);
ґ) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку
— Основний зміст статті має відповідати одній чи кільком спеціальностям галузі науки «12.00.00 — Юридичні науки»

2. Вимоги до оформлення
— Стаття має бути оформлена у текстовому редакторі Microsoft Word, розширення файлу — .doc або .rtf
— Шрифт Nimes New Roman, розмір — 14, інтервал — 1,5, поля: верхнє, нижнє, праве — по 2 см, ліве — 3 см
— У правому верхньому куті — УДК статті
— Наступний рядок — через 1 абзац — ініціали і прізвище автора (рівняння по правій стороні, шрифт напівжирний, курсив)
— Наступний рядок — науковий ступінь, учене звання, посада автора (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний, курсив)
— Наступний рядок, в дужках, — місце роботи (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний, курсив)
— Далі, за необхідності, через 1 абзац, наводиться інформація про співавторів за зазначеною вище схемою
— Наступний рядок — через 1 абзац — назва статті (всі великі літери, рівняння по центру, шрифт напівжирний)
— Наступний рядок — через 1 абзац — виклад основного тексту статті
— Посилання на використані джерела в тексті статті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку використаних джерел та номера сторінки (через кому, із зазначенням літери с.)
— Після викладу основного тексту статті — через 1 абзац — список використаних джерел. Список використаних джерел оформлюється згідно вимог ВАК України (Форма 23, Бюлетень ВАК України, № 3, 2008) та відповідних державних стандартів, у порядку появи по тексту, без повторів
— Наступний рядок після списку використаних джерел — через 1 абзац — анотація (із зазначенням прізвища, ініціалів автора, назви статті) та ключові слова (від 3 до 10 термінів) українською, російською та англійською мовами. Анотація англійською мовою має бути обсягом від 1000 до 2000 знаків (включаючи пробіли) і реферативно відтворювати основні висновки роботи.
— У тексті не повинні використовуватись колонтитули, переноси частин слів, гіперпосилання. Відступ першого рядка абзац не встановлювати за допомогою пробілів чи знаку табуляції.

3. Порядок подачі матеріалів до редакційної колегії
— Кінцеві строки подачі матеріалів до редколегії — 30 квітня (публікація в червневому номері) та 31 жовтня (публікація в грудневому номері)
— Обсяг статті, яка подається, в роздрукованому вигляді має складати від 0,3 до 0,5 ум. друк. арк. (12 000-20 000 друкованих знаків, включаючи пробіли), орієнтовно 7-12 сторінок (від УДК до ключових слів включно), які оформлені у відповідності з вимогами
— Стаття подається у електронному варіанті, який надсилається на електронну пошту: lawjournal@oa.edu.ua (разом з відсканованою квитанцією про оплату, за винятком публікацій докторів наук).
— Назва файлу — прізвище автора, розширення файлу — .doc або .rtf
— Для аспірантів, ад’юнктів, пошукувачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника із зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по-батькові (у електронному вигляді надсилається окремим файлом у форматі з розширенням .tif, .jpg або .ppt)
— Контактну інформацію (із зазначенням повного ім’я, по-батькові та прізвища, телефонів, поштової адреси, електронної пошти, вебсайту) автор за бажанням може розмістити в окремому файлі, який надсилається разом зі статтею, або на останній сторінці статті. Контактна інформація не публікується

4. Інші положення
— Гонорари за опублікування статей не сплачуються
— За правильність і достовірність викладеного матеріалу несе відповідальність автор
— Текст статті може бути написаний українською, російською, англійською мовою, чи іншою — за погодженням з редакцією
— У тексті статті за узгодженням з автором можуть бути внесені редакційні виправлення, що не змінюють зміст статті
— Після публікації автор отримує підтвердження, що надсилається електронною поштою, із зазначенням повного бібліографічного опису опублікованої статті. За необхідності отримання підтвердження звичайною поштою автор повинен повідомити про це заздалегідь
— Автор (за винятком докторів наук) за підготовку та оформлення публікації статті робить оргвнесок у сумі 300 грн. Копія квитанції надсилається разом зі статтею

Отримувач Національний університет «Острозька академія»
МФО 820172
Код 22554101 Р/р UA568201720313201001301005402
в ДКС України
Призначення платежу (обов’язково зазначати повністю):
Благодійний внесок на наукову діяльність Інституту права

(e-mail для додаткової інформації — lawjournal@oa.edu.ua

Зразок оформлення статті


На початок сторінки