№2(18)/2018


Dr. Adam Gergely Bekes
Ph.D. in Law, senior lecturer,
lecturer of Peter Pazmany Catholic University Faculty of Law,
attorney-at-law, Budapest, Hungary


Dr. Tamas Gepesz
Ph.D.-student in Law
(Ph.D. student of Peter Pazmany Catholic University Faculty of Law,
trainee lawyer, Budapest, Hungary

ECHR’s latest case-law related to the new Hungarian criminal code, specifically the issue of life imprisonment was summarized in the article. Prior to that the general principles of the Convention and ECHR were demonstrated briefly. In order to draft a whole picture of the recent situation concerning life imprisonment and the possibility of conditional release, we have also mentioned the reactions to ECHR’s decisions. Finally, the conclusions deriving from ECHR’s recent case-law were summarized accompanied by the authors’ legal standpoint and proposals.

   Evaluation Of The New Hungarian Criminal Code In Light Of The Recent Case-Law Of ECHR (eng)Pallo Jozsef
PhD
Secretary of the the Correctional Sub-committee
of the Hungarian Academy of Sciences

It is almost a quarter of a century since the correctional legislation of 1993 came into effect. The importance of this regulation cannot be stressed enough since its focus was to facilitate Hungary's entry to the more up-to-date European norms. By analysing the social and legal circumstances of the era, the author presents the more important events of the codification, its provisions and long-term effects. The author concludes by stating that modern correctional philosophy has only had a brief impact on the legal evolution of the relevant fields.

   Change Of Political Regime And The Hungarian Prison Law (eng)Maradina Yu. S.
Assistant Professor of Criminal Law Department No. 1
Yaroslav Mudryi National Law University

Стаття присвячена встановленню коректного підходу в законодавчій характеристиці діяння як ознаки складу катування. Доведено, що нормативна характеристика останнього через формалізацію побоїв, мучення, інших насильницьких дій некоректно відображає сутність катування. Аргументовано, що катування пов’язано із жорстокістю. Визначено авторську позицію щодо розуміння співвідношення понять «жорстокість» та «особлива жорстокість». Проаналізовано підходи законодавців пострадянських держав до характеристики діяння в складі катування. Доведено, що діяння як ознака об’єктивної сторони катування має бути формалізована через закріплення поняття «жорстоке поводження». Визначено перелік питань, які може бути вирішено за результатом закріплення у ст. 127 КК України поняття «жорстоке поводження». Обґрунтована перспективність авторської пропозиції.

   Ill-Treatment as an Act of Torture (improvement of Article 127 of the Criminal Code of Ukraine) (eng)Блащук Т. В.
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права ім. І.Малиновського
Національного університету "Острозька академія", адвокат

В статті на основі аналізу існуючого та пропонованого законодавства у сфері медичного обслуговування населення визначаються організаційно-правові форми, в яких мають діяти суб‘єкти медичної діяльності, що здійснюють медичне обслуговування населення, зважаючи на зміни у законодавстві України в процесі медичної реформи; а також здійснюється класифікація закладів охорони здоров‘я та особливості правового регулювання їх діяльності; вказується на новели у регулюванні діяльності фізичних осіб – підприємців, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики. Зроблено висновок, що організаційно-правовими формами діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення є: діяльність фізичних осіб - підприємців; діяльність юридичних осіб публічного права у формі державних та комунальних установ, казенних підприємств, комунальних некомерційних підприємств; діяльність юридичних осіб публічного права у формі товариств чи установ чи в іншій формі (зокрема підприємств). Класифікація таких суб’єктів може бути здійснена за різними критеріями.

   Організаційно-правові форми діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення в умовах реформи медичної галузіБогів Я. С.
кандидат економічних наук, асистент,
кафедри конституційного та міжнародного права
(Навчально-науковий-інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»)

У статті розглянуто питання змісту поняття суверенітет. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності державного, народного та національного суверенітетів. З’ясовано взаємозв’язок між народним та національним суверенітетом. Підкреслюється, що реалізація національного суверенітету неможлива поза межами народного суверенітету.

   До питання про сутність суверенітету: теоретико-правовий аспектГлушков В. О.
доктор юридичних наук
професор, академік Європейської академії безпеки і конфліктології,
професор кафедри тактико-спеціальної підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби

Ми є свідками формування нових суспільних відносин, які можуть потягнути суспільно небезпечні наслідки, які потребують в скорому недалекому майбутньому юридичного оформлення. Враховуючи тої момент, що колонізація інших планет буде здійснюватися представниками різних націй і народів, то стає питання і про відповідальність за здійснювані на позаземної території злочини. Якщо застосовувати національне законодавство, то наявні складності застосування такого законодавства, неоднакового підходу до рішення питань відповідальності за здійснювані діяння. Тому необхідно мати єдиний підхід не тільки у питаннях притягнення до відповідальності, застосування законодавства, а також питань відбування покарання як і у випадку відбування покарання на інших планетах, так і інші варіанти рішення пенітенціарних проблем.

   Футуроархаїка розвитку кримінально-правових відносин у космічній сферіДільна З. Ф.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

У статті розглядається питання, що гуманізації покарання у чинному кримінальному законі, детально розглядається питання щодо особливостей та проблем застосування до особи засудженого інституту звільнення від покарання за хворобою, а також недоліки, які при цьому існують. Розглядається зміст права засудженого на охорону здоров’я під час відбування ним покарання, а також зауваження до лікування засуджених та до медико-санітарного забезпечення їх діагностування, а також можливості одержання особами, які відбувають покарання паліативної допомоги, як одного із видів медичної допомоги

   Щодо питання надання засудженим паліативної допомоги: реалії сьогоденняДробуш І. В.
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Виокремлено ряд актуальних проблем, які потребують законодавчого врегулювання. Автором запропоновано сформувати правові умови для розвитку ефективних територіальних громад, які власними силами, на власний розсуд реалізуватимуть повсякденні запити та інтереси, більш ефективно, аніж державні органи, вирішувати завдання підвищення рівня та якості життя мешканців відповідних територій, тим самим забезпечувати муніципальні права територіальних громад. Обгрунтовується необхідність припинення дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів публічної влади на місцевому рівні, зведення до мінімуму кількісного показника делегованих повноважень, розвиток форм взаємодії територіальних громад та їх представницьких органів, реальної можливості впливу громади на процес прийняття рішень; зміцнення територіальної, організаційної та матеріально-фінансової основ функціонування місцевого самоврядування в Україні

   Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: сучасний стан та перспективиКащишин М. А.
Національна академія внутрішніх справ України

Визначено системи місцевого самоврядування зарубіжних країн. Наведено характеристику місцевого самоврядування зарубіжних країн. Визначено недоліки кожної із систем місцевого самоврядування зарубіжних країн

   Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнахКостюк В. Л.
заступник керівника відділу Апарату Верховної Ради України,
професор кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»,
доктор юридичних наук, доцент


Костюк Ю. В.
в.о. голови Київського міського осередку
ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій»,
студент 4-го курсу Київського інституту інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

У цій науковій статті досліджуються концептуальні питання пов’язані із розумінням місця та ролі Загальної декларації прав людини у системі джерел права соціального забезпечення. Визначено, що норми Декларації є базовими та важливими для здійснення в Україні соціальних реформ. Закладені у Декларації міжнародні соціальні стандарти потребують імплементації у процесі розвитку системи джерел права соціального забезпечення. Наголошено та сутності окремих положень Декларації, визначено систему міжнародних соціальних стандартів. Зроблено відповідні висновки та пропозиції.

   Загальна декларація прав людини у системі джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспектКрамаренко Ю. М.
кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

У статті розглянуто можливості застосування системного підходу до вирішення проблемних питань у сфері права. Визначено основні тенденції, негативні та позитивні ознаки сучасної правової сфери. Узагальнено діяльність в певному середовищі основних суб’єктів у сфері права як єдиної системи. Визначено основні функції й мету такої системи та її елементів. Зроблено акцент на необхідності узгодженості мети, функцій та пріоритетів самих елементів системи, які повинні робити систему правозастосування цілісною.

   Можливості застосування системного підходу до вирішення проблемних питань у правовій сферіМельник П. В.
аспірант кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Національного університету «Острозька академія»

Стаття присвячена актуальним проблемам правового регулювання праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. Автором досліджено місце правових норм, що регулюють службу в органах місцевого самоврядування, в системі трудового права; проаналізовано основні положення національного та міжнародного законодавства щодо правового регулювання праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. На підставі аналізу чинного законодавства, наукових розробок, вітчизняного і зарубіжного досвіду виявлено стан і визначено закономірності, тенденції правового регулювання праці посадових осіб органів місцевого самоврядування, розроблено обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.

   Законодавче забезпечення праці посадових осіб органів місцевого самоврядування: стан, міжнародний досвід, тенденції розвиткуОверчук С. В.
адвокат, кандидат юридичних наук,
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

Статтю присвячено дослідженню проблем обшуку житла та офісу адвоката в контексті дотримання вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наголошується, що Європейський суд з прав людини, керуючись власним тлумаченням поняття «житло», поширив право на повагу до житла також і на офісні приміщення адвокатів. У статті проведено аналіз рішень ЄСПЛ в яких визначені критерії, якими необхідно керуватися при вирішенні питання пропорційності слідчих дій переслідуваній при цьому меті. Визначено необхідні елементи змісту рішення суду про дозвіл на проведення обшуку.
На підставі досліджень судових прецедентів та законодавства України виявлені проблеми та прогалини у проведенні обшуків житла адвоката та приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, а також у механізмі забезпечення конвенційного права особи на повагу до житла в цілому. Сформульовано й обґрунтовано пропозиції стосовно вдосконалення законодавства та юридичної практики щодо проведення обшуків та забезпечення гарантій адвокатської діяльності.

   Обшук житла адвоката та приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність: прецедентна практика Європейського суду з прав людиниПодвірна О. В.
асистент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін
Навчально-науковий інститут права
Національний університет водного господарства та природокористування

В умовах сьогодення, в процесі виникнення зобов'язань важливу роль відводять договорам. Договірне право, як частина цивільного права є регулятором системи майнових та особистих немайнових відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Важливим напрямом розвитку договірного права України є його адаптація до законодавства Європейського Союзу. Економічні інтеграційні процеси потребують відповідної правової інтеграції, зокрема, поступового наближення правового забезпечення майнових відносин товарного характеру в Україні до умов внутрішнього ринку ЄС, до правових засад і принципів, що діють на цьому ринку, метою досягнення сполучності з нормами права ЄС та країн-членів, а згодом гармонізації, а також уніфікації у деяких галузях. Це стосується насамперед договірного права. На сучасному етапі в Європі проводиться доволі інтенсивна робота щодо підготовки єдиного Європейського цивільного кодексу, який може стати кульмінацією в уніфікації однієї з найважливіших галузей законодавства. Певною передумовою в цьому слугуватиме уніфікація договірного права ЄС, здійснена на основі порівняльного аналізу правових систем ЄС та інших країн.

   Інститут договірного права: необхідність реформування та перспективи розвиткуТітко Е. В.
Голова ГО «Український осередок з прав людини
та розвитку освітніх новацій»,
кандидат юридичних наук


Балагур В. В.
студентка групи МПм-21
(Київський університет права
Національної академії наук України)

У статті дано характеристику права на інформацію і свободу вираження поглядів та особливості їх реалізації військовослужбовцями. Розглянуті випадки правомірного обмеження свободи вираження поглядів військовослужбовцями, підтвердженні практикою ЄСПЛ. Проаналізовано роль інформації у здійсненні військовослужбовцями професійних військових задач та ведення операцій

   Розуміння питання інформації для військових сил: особисте право та професійна необхідністьШульга Т. М.
кандидат юридичних наук
доцент кафедри фінансового права
(НЮУ імені Ярослава Мудрого)


Савчук В. С.
студент VI курсу
фінансово-правового факультету
(НЮУ імені Ярослава Мудрого)

Опираючись на теоретичні розробки в галузі податкового права в статті дослідженні та виокремлені сучасні проблеми акцизного оподаткування в Україні, надано рекомендації щодо їх усунення. Проаналізовано недоліки податкового механізму акцизного податку та з’ясовано його значення для податкової системи України з точки зору фіскальної ефективності. Окреслено коло питань, які потребують подальшого теоретичного та практичного розвитку

   Проблематика акцизного оподаткування в Україні

На початок сторінки