№1/2010


Блащук Т. В. 
кандидат юридичних наук,
ст. наук. співробітник відділу історії та теорії НДіПП АПН України,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядаються особливості історичного розвитку громадянського суспільства в Японії, вплив на нього інших культур та політичних чинників, процесів глобалізації, визначаються основні чинники та напрями такого впливу, зазначаються особливості інститутів громадянського суспільства Японії

  Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в ЯпоніїГалаган В. І. 
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри досудового розслідування
(Київський національний університет внутрішніх справ)

У статті досліджено поняття слідчих дій, їх перелік і співвідношення з процесуальними діями, обґрунтовані пропозиції щодо встановлення вичерпного переліку слідчих дій у КПК України

  Слідчі дії: проблеми визначення
Герасимчук О. П. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядаються питання щодо діяльності потерпілого на стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження та забезпечення реалізації його прав

  Участь потерпілого на стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадженняГурджі Ю. О. 
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
(Міжнародний гуманітарний університет)

У статті розглядаються теоретичні та методологічні питання захисту прав особи в кримінальному процесі

  Забезпечення правової захищеності особи в кримінальному процесі: питання теорії і методологіїІщук С. І. 
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена дослідженню характерних рис права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Автором проаналізовано виключність як основну властивість суб’єктивного права на комерційне найменування та можливості її практичного застосування

  Особливості суб’єктивного права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменуванняЛобойко Л. М. 
доктор юридичних наук, доцент,
начальник кафедри кримінального процесу
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

У статті розглядаються проблемні питання застосування принципу наукової обґрунтованості у процесі реформування вітчизняного кримінального процесу. Досліджено основні наукові підходи до реформування кримінально-процесуального законодавства: консервативний і революційний

  Принцип наукової обґрунтованості реформування кримінально-процесуального законодавстваЛук’янчиков Б. Є. 
кандидат юридичних наук, доцент

Лук’янчиков Є. Д. 
доктор юридичних наук, професор
(Київський національний університет внутрішніх справ)

У статті розкрито питання щодо використання спеціальних знань у провадженні до порушення кримінальної справи

  Використання спеціальних знань у дослідчому провадженні
Нор В. Т. 
доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

У статті піддані аналізу погляди Івана Франка на засади організації суду і здійснення судочинства, які знайшли своє відображення у його науково-критичних, публіцистичних та художніх творах. Поєднуючи у своїх поглядах ідеальне і реальний стан тогочасного суду і судівництва, Мислитель сформулював своє бачення засад (принципів), на основі яких мала б відбуватися організація судів і здійснення ними судочинства, зокрема: законності; незалежності суддів і підпорядкування їх лише правовому законові; рівності всіх учасників судочинства перед законом і судом; державної мови судочинства; поваги до честі і гідності особи; права особи на особисту свободу і недоторканність; права на захист; презумпції невинуватості тощо

  Погляди І. Франка на засади організації та функціонування суду і судочинстваПопелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, в. о. професора,
завідуючий кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглядається історія зародження та розвитку інституту слідчих суддів у кримінальному процесі Франції до 1808 року

  Інститут слідчого судді у історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.)Федорчук О. М. 
кандидат юридичних наук,
перший заступник голови
Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області

У статті викладено авторський погляд щодо основних теоретичних підходів до визначення понять "управлінська діяльність" та "контроль", дано оцінку їх особливостей та взаємозв’язків через призму прикладного застосування

  Управлінська діяльність як об’єкт контролю в державі
Філіп’єв А. О. 
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У даній статті автор розглядає один із ключових аспектів проблеми застосування іноземного права в цивільному судочинстві: пошук адвокатом інформації про зміст іноземного права

  Проблеми отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва інтересів клієнта в цивільному судочинствіФріс П. Л. 
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
(кафедра кримінального права та кримінології
Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС)


Бучко М. Б. 
кандидат юридичних наук, доцент,
начальник Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС

У статті розглядається питання про місце кримінально-виконавчої політики у системі політики у сфері боротьби зі злочинністю в Україні, дається її характеристика, аналізуються програмові документи по реорганізації цієї системи, висловлюється власне бачення щодо напрямів кримінально-виконавчої політики України

  Основні напрями кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі державотворенняШумило М. Є. 
доктор юридичних наук, професор, проректор
(Національна академія СБ України)

У статті досліджуються проблеми компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням, обґрунтовано відповідні пропозиції до вдосконалення чинного законодавства

  Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням
На початок сторінки