№2(8)/2013


Kohalmi L. Dr.
Head of Department of Criminology and Penal Law
Faculty of Law
(University of Pecs, Hungary)

Охорона навколишнього середовища засобами кримінального права має значні традиції в угорському кримінальному праві. Відзначено, що покарання правопорушника не є достатнім вирішенням завданого екологічного збитку, і репаративна позиція (наприклад, в intergrum Restitutio) повинна мати пріоритет при виробленні правових висновків.Звертається увага на те, що природоохоронне законодавство частково має інтерпретуватися в якості віртуального правового матеріалу для усунення недоліків, що виявляються при виконанні.

  Екологічні злочини та екологічне кримінальне право в Угорщині (англ.)Kreca Milenko, Dr.
Professor, University of Belgrade Faculty of Law,
judge ad hoc of International Court of Justice,
member of the Permanent Court of Arbitration,
judge ad hoc of ECHR, member of the Venice Comission

Автор аналізує складне питання про правонаступництво держав щодо багатосторонніх договорів у сфері прав людини досліджуючи правило автоматичного правонаступництва. Аналіз зосереджено на теоретичних уявленнях про автоматичне правонаступництво і його застосуванні на практиці. У статті здійснено детальний аналіз не тільки відповідної судової практики Міжнародного Суду і його попередника – Постійної палати міжнародного правосуддя, а й практики держав щодо верховенства вміщеного в Статті 34 Конвенції положення про правонаступництво держав щодо договорів.

  Чи є необхідним правило про автоматичне правонаступництво у багатосторонніх договорах у галузі прав людини? (англ.)Mitrovic M. Dragan
Professor, Faculty of Law
(University of Belgrade, Serbia)

У статті аналізується визначення закону з позицій ідеалістичної концепції. Констатується, що обидва визначення закону – реалістичне та ідеалістичне – завжди існують для людей, а не навпаки. Це ж стосується і природного закону, який починає працювати, коли він знаходить свій вияв у позитивному праві.

  Ідеалістична концепція закону (англ.)Moniuszko Adam
doktor, Instytut Historii Prawa,
Zaklad Historii Panstwa i Prawa Polskiego,
Wydzial Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
(Warszawa, Polska)

У статті досліджено законодавче регулювання та практичне здійснення процедури розгляду скарг у судах Мазовецького воєводства на рубежі шістнадцятого та сімнадцятого століть. Відзначено, що позовний процес застосовувався не тільки в цивільних справах, але і в значній частині кримінальних справ. Проаналізовані основні засади цього виду процесу.

  Земський позовний процес у мазовецькій практиці на рубежі шістнадцятого та сімнадцятого століть (пол.)Басай О. В.
кандидат юридичних наук, доцент,
голова Київського окружного адміністративного суду

Статтю присвячено дослідженню принципу неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини. Визначено поняття особистого життя, права на особисте життя, основні принципи його захисту.

  Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя як загальна засада цивільного законодавства УкраїниВодоп’ян Т. В.
аспірантка кафедри цивільного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
помічник судді апеляційного суду Рівненської області

У статті аналізується цивільна дієздатність фізичних осіб до 14 років (малолітніх) у цивільному праві України та динаміка її розвитку. Досліджено особливості такої складової дієздатності малолітніх як правочиноздатність.

  Особливості дієздатності малолітніх в цивільному праві УкраїниВысторoбец Е. А. 
кандидат юридических наук, доцент
кафедры земельного и экологического права
(Российская академия правосудия ВС РФ и ВАС РФ)

Автор розглядає правові особливості елементів міжнародного права з урегулювання екологічних та енергетичних відносин. Галузі регулювання в рамках міжнародного енергетичного права виділяються за об’єктами. Викладено уявлення про взаємозв’язки форм і джерел права. Подано кількісні узагальнення договорів за предметом, кількістю сторін і генетичними критеріями. Зроблено висновок про можливість розгляду міжнародного енергетичного права як відносно самостійної галузі, в основному публічного, а також приватного права

  Інтерекоправо та міжнародне енергетичне право: порівняльний аналіз (рос.)Галаган В. І. 
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри галузевих правових наук
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»)


Калачова О. М. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Розглянуто процесуальну діяльність службових осіб дипломатичних представництв і консульських установ України щодо початку досудового розслідування при вчиненні кримінальних правопорушень на території закордонної дипломатичної установи України. Звертається увага на неврегульовані у чинному КПК України питання щодо реєстрації таких правопорушень у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, пропонуються й аргументуються можливі шляхи їх вирішення

  Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на території дипломатичних представництв чи консульських установ УкраїниЕрмолина М. А.
кандидат юридических наук, доцент
кандидат юридических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета
(Россия)

У статті аналізуються проблеми сталого розвитку в контексті сучасних викликів і загроз. Автор зіставляє пріоритети політики розвинених країн і країн, що розвиваються, акцентуючи увагу на проблемах сталого розвитку. Зростання убогості, виснаження природних ресурсів, проблеми доступу до ресурсів, на думку автора – проблеми, що стосуються не тільки країн, що розвиваються, але й розвинених країн.

  Концепція сталого розвитку: право і політика (рос.)Євков А. М. 
кандидат юридичних наук, асистент,
кафедра цивільного права №2
(Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)

У статті досліджуються питання можливості правової кваліфікації комп’ютерної програми у якості наукового твору (праці) в межах кола об’єктів, які охороняються авторським правом, а також виявляються та описуються відповідні критерії щодо віднесення комп’ютерних програм до наукових творів (праць)

  Питання правової кваліфікації комп’ютерної програми як літературного твору або наукової праціЄвхутич І. М.
викладач кафедри цивільного права та процесу
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

У статті піднято питання спільних витоків права та моралі. Виокремлено загальні риси права та моралі як соціальних норм цивілізованого суспільства.

  Мораль і право як складові духовної культури людстваІванніков І. А.
доктор юридичних наук, доктор політичних наук, професор,
професор кафедри теорії і історії держави і права
(Південний федеральний університет, Російська Федерація)

Стаття присвячена короткому викладу наукової та громадської діяльності професора права Іоанникія Олексійовича Малиновського. Період життя І. А. Малиновського з 1917 до 1920 року в Ростові-на-Дону був найяскравішим у його науковій та суспільно-політичній діяльності і найважчим в його долі. У цьому місті він опублікував найголовніші свої політичні роботи. 1920 року його було заарештовано і відправлено для відбування покарання в місця позбавлення волі. Забуте в СРСР на сімдесят років ім’я вченого і його праці з 1992 року знову стали привертати до себе увагу істориків держави і права.

  Історик російського права Іоанникій Олексійович Малиновський: життя і діяльністьІванов С. О. 
кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет державної податкової служби України)

Проводиться аналіз теоретичних здобутків вчених, положень чинного законодавства та правозастосовної практики щодо механізму відшкодування державними бюджетними установами збитків. Доводиться, що незважаючи на запровадження у чинному законодавстві казначейської форми обслуговування видатків державного бюджету у зобов’язаннях державних бюджетних установ відповідачем по цим категоріям судових справ слід визнавати відповідну бюджетну організацію як юридичну особу публічного права. При цьому обґрунтовується можливість участі у судовому процесі по цим справам представника уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та представника органу державної влади, у віданні якого знаходиться державна бюджетна установа-боржник, як третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні відповідача

  Особливості розгляду судових справ щодо державних бюджетних установ – відповідачівІрха Ю. Б. 
науковий консультант судді
Конституційного Суду України

У статті на підставі вивчення наукової літератури і законодавчих актів висвітлюється роль органів місцевого самоврядування у системі протидії проявам екстремізму на території України

  Роль органів місцевого самоврядування у системі протидії проявам екстремізму на території УкраїниІщук С. І.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглянуто податкові механізми підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства. Автором приділена увага питанням набуття та позбавлення організаціями громадянського суспільства статусу неприбуткової установи та організації з метою оподаткування, визначено особливості оподаткування доходів інститутів громадянського суспільства. Розглянуто проблему здійснення господарської діяльності інститутів громадянського суспільства в контексті спеціального механізму оподаткування.

  Правові основи непрямої фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в УкраїніКерницька В. В.
магістр права Інституту права ім І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття розкриває характеристику нормативно-правової бази, яка регулює право на страйк. Додатково обгрунтований порядок реалізації даного права працівниками підприємств, установ, організацій, а також випадки його заборони.

  Право на страйк та порядок його реалізації у трудових правовідносинахКовальчук В. Б.
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

Автор статті розглядає громадянське суспільство основним суб’єктом процесу легітимації державної влади. Громадські організації, незалежні засоби масової інформації виступають дієвими інститутами громадянського суспільства, що здійснюють контроль за діяльністю органів публічної влади, надаючи їм легітимного характеру.

  Роль інститутів громадянського суспільства в процесі легітимації органів державної влади УкраїниКомпанієць Д. О. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри приватної охоронної діяльності
інституту управління та права
(Запорізький національний технічний університет)

Розглянуто окремі питання конкурентної розвідки як інформаційно-аналітичної роботи сучасного підприємства для отримання конкурентних переваг та досягнення мети підприємницької діяльності. Визначено основні мету та завдання конкурентної розвідки

  Конкурентна розвідка як маркетинговий інструмент сучасного бізнесуКостюк В. Л.
доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У цій статті проводиться науково-теоретичне дослідження концептуальних основ трудо-правового становища державних службовців у новій редакції Закону «Про державну службу». Аналізується право громадян на державну службу та порядок його здійснення. Визначається коло прав та обов’язків державних службовців, а також порядок понесення юридичної відповідальності. Зроблені відповідні висновки та пропозиції до законодавства.

  Трудова правосуб’єктність державних службовців: новели у контексті нової редакції Закону України «Про державну службу»Лук’янчиков Б. Є.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри криміналістики
(Національна академія внутрішніх справ)


Лук’янчиков Є. Д.
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності
(Національний технічний університет України «КПІ»)

У науковій роботі проаналізовано поняття та ознаки криміналістичної характеристики злочинів. Відзначено, що на даний час на відповідному рівні розроблені кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристики злочину. В стані розроблення перебуває судово-психологічна характеристика, обґрунтовуються рекомендації з її впровадження в правоохоронну практику.

  Побудова характеристик злочинуЛюліч В. А.
здобувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджується питання реалізації захисником права на збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів. Виокремлюються проблеми практичного використання такого права захисником та пропонуються відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

  Тимчасовий доступ до речей і документів як спосіб збирання доказів захисникомМартинюк Р. С.
кандидат політичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

Досліджується проблематика зміни форми правління в Україні у світлі очікуваної конституційної реформи. Пропонується авторське бачення оптимальної для сучасної України форми правління, як і, зокрема, її необхідних конститутивних елементів.

  Перегляд форми правління в Україні: мотиви та зміст конституційного реформуванняМорозова О. М.
доктор исторических наук,
доцент кафедры "Связи с общественностью"
Донского государственного технического университета
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

У формі нарративу – історично і культурно обгрунтованої інтерпретації одного з аспектів світу з певної позиції – викладено життєвий шлях професора І. О. Малиновського як інтелігента, науковця, громадського та політичного діяча. На основі архівних джерел, в тому числі щоденників самого І. Малиновського по-новому розкриті аспекти життя та діяльності острожанина. Наводяться маловідомі факти щодо перебування І. Малиновського в Єкатеринодарі.

  Нарратив професора І. О. Малиновського (рос.)Овсяннікова О. О. 
кандидат юридичних наук, асистент,
кафедра організації судових та правоохоронних органів
(Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)

У статті дається історичний аналіз становлення принципу гласності судової влади у світі та безпосередньо в Україні. Аналізується зміст гласності судового процесу на різних історичних етапах розвитку. Наводяться основні положення щодо з’ясування змісту вказаного принципу в умовах сьогодення

  Генезис принципу гласності судової владиОрловська Н. А.
доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
(Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса)

Стаття присвячена питанням поняття та сутності кримінологічної системи, доцільності наукових розвідок щодо розбудови національної кримінологічної системи. Висвітлені проблеми, які можуть бути вирішені шляхом застосування концепту національної кримінологічної системи

  Актуальні проблеми кримінологічної системи УкраїниРагулин А. В.
кандидат юридических наук, доцент, адвокат,
руководитель центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры
Евразийского научно-исследовательского института проблем права,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Юридического института Восточной экономико-юридической гуманитарной академии
(Российская Федерация, г. Уфа)

На основі поєднання відмінностей у видах законодавчих актів, що регламентують відповідні професійні права адвоката-захисника і відмінностей у стадіях кримінального судочинства автор приходить до висновку про існування в сучасному російському законодавстві системи статусних і галузевих професійних прав адвоката-захисника. Перша група включає права, обумовлені гарантіями незалежності адвоката і права обумовлені діями, що вчиняються адвокатом. Друга передбачає професійні права адвоката-захисника, що належать йому на всіх стадіях кримінального судочинства, професійні права адвоката-захисника на досудових стадіях кримінального судочинства та професійні права адвоката-захисника на судових стадіях кримінального судочинства.

  До питання про класифікацію професійних прав адвоката-захисника за законодавством Російської Федерації (рос.)Родоман Т. О.
здобувач Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва
(Національна академія правових наук України)

У науковій статті проаналізовані характерні риси та особливості зміни договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною відповідно до положень ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України. Визначено критерії істотності порушення договору як підстави зміни договору за рішенням суду.

  Зміна умов договору за рішенням суду на підставі вимоги однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороноюСмокович М. І.
суддя Вищого адміністративного суду України,
секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України,
кандидат юридичних наук

У статті проаналізовано порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України за рішенням суду у разі невиконання вимоги закону щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Зауважено, що чинне законодавче врегулювання розгляду Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції справ щодо припинення повноважень народних депутатів є порушенням статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

  Особливості розгляду спорів щодо припинення повноважень народних депутатів УкраїниУдовенко Ж. В. 
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри криміналістичних експертиз
(навчально-науковий інститут підготовки фахівців
для експертно-криміналістичних підрозділів,
Національна академія внутрішніх справ)

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів реалізації засади невтручання у приватне життя у стадії досудового розслідування під час провадженні деяких слідчих (розшукових) дій. Внесені конкретні пропозиції по удосконаленню кримінального процесуального законодавства

  Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дійФедорук О. Ю.
магістр права Інституту права ім І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядається питання реалізації молоддю права на працю. Досліджуються нормативно-правові акти, які регулюють питання з працевлаштування молоді. Аналізуються проблеми реалізації теоретичних гарантій на практиці.

  Працевлаштування молоді: правові аспекти та їх реалізація на практиціФесенко Є. В.
доктор юридичних наук, професор
(Академія адвокатури України)

Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти класифікації кримінальних правопорушень. Звертається увага на сутнісно-змістовний та формально-юридичний критерії встановлення фактичної підстави кримінальної відповідальності в процесі застосування кримінально-правових норм. Обгрунтовано зважений підхід до реформування КК України, що сприятиме недопущенню як невиправданої декриміналізації, так і надмірної криміналізації суспільно небезпечної поведінки.

  Проблема класифікації кримінальних правопорушеньФоминых С. Ф.
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой современной отечественной истории
(Научный исследовательский Томский государственный университет)


Грибовский М. В.
кандидат исторических наук,
доцент кафедры современной отечественной истории
(Научный исследовательский Томский государственный университет)


Некрылов С. А.
доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры современной отечественной истории
(Научный исследовательский Томский государственный университет)

У статті на підставі джерел особистого походження та періодики досліджена повсякденне життя в Томську в кінці XIX – початку XX в. професора юридичного факультету Імператорського університету Томська І. О. Малиновського. Реконструйовано такі аспекти повсякденності І. О. Малиновського, як особисті зв’язки, сімейні відносини, спосіб життя, дозвілля і подібне.

  Повсякденне життя І. О. Малиновського в Томську (1898-1913 рр.) (рос.)Фоминых С. Ф.
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой современной отечественной истории
(Научный исследовательский Томский государственный университет)


Грибовский М. В.
кандидат исторических наук,
доцент кафедры современной отечественной истории
(Научный исследовательский Томский государственный университет)


Некрылов С. А.
доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры современной отечественной истории
(Научный исследовательский Томский государственный университет)

У статті реконструйовані академічні зв’язки України і Томська, особливо в долях професорів-юристів. Виділено категорії томських професорів-юристів за видами професійних зв’язків з українськими університетами: професори, які навчалися в українських університетах; професори, які працювали в українських університетах до переїзду в Томськ; професори, які захищали дисертації в українських університетах; професори, які працювали в українських університетах та інших науково-освітніх центрах після від’їзду з Томська. Відзначений корисний дореволюційний досвід академічної мобільності професорів-юристів.

  Університети України в долях професорів-юристів Томського університету в дореволюційний період (рос.)Чижик О. С. 
здобувач кафедри адміністративного,
господарського права та фінансової
економічної безпеки юридичного факультету СумДУ

У статті визначено особливості оновлених правових засад адміністративної відповідальності за порушення транспортної дисципліни учасниками дорожнього руху в Україні

  Неврегульовані питання адміністративно-деліктного характеру у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

На початок сторінки