№1(7)/2013


Басай В. Д. 
доктор юридичних наук, професор,
декан Івано-Франківського факультету
(Національний університет «Одеська юридична академія»)

Досліджено інститут поновлення процесуального строку як важливу гарантію прав учасників кримінального провадження. Обґрунтовується висновок, що норми нового КПК України не визначають строки розгляду та вирішення такого клопотання слідчим суддею, судом, що зумовлює необхідність поширення на вказані правовідносини строків, передбачених ч. 2 ст. 306 і ст. 350 нового КПК України

  Підстави і порядок поновлення процесуального строку за новим Кримінальним процесуальним кодексом УкраїниБєлікова М. І. 
аспірантка кафедри адміністративного права
(Національний університет
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»)

Опираючись на теоретичні розробки в галузі цивільного процесу та теорії права, у статті досліджені та виокремлені підстави оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади в адміністративному порядку. Окреслено коло питань, які потребують подальшого доктринального розвитку

  Підстави оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в адміністративному порядкуБлащук Т. В. 
кандидат юридичних наук, доцент
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті здійснюється теоретико-правовий аналіз джерел правового регулювання договірних відносин при нормативному та індивідуальному регулюванні, а також дається визначення поняття правового регулювання договірних відносин, спираючись на аналіз поглядів теоретиків права та сучасне цивільне законодавство

  Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспектБоднарчук О. Г. 
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
(Національний університет державної податкової служби України)

Розкрито природу громадського контролю як ключового механізму у протидії корупції. Особливу увагу зосереджено на шляхах підвищення ефективності механізмів протидії корупції з боку громадських організацій

  Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми його реалізації в пенітенціарній системі УкраїниБойко В. В. 
аспірант кафедри теорії та філософії права
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

У статті визначається поняття спеціальної норми права та її ознаки, а також пропонується алгоритм вирішення конкуренції загальної та спеціальної правових норм

  Загальнотеоретична характеристика спеціальної правової норми та її конкуренції із загальною нормоюБойко Н. М. 
здобувач, викладач
кафедри цивільного права
(Юридичний інститут
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника)

У даній статті досліджується предмет договору позички, виокремлюються його особливості, шляхом визначення юридичної природи даного договору та проводиться аналіз властивих йому ознак

  Особливості предмета договору позичкиБортник О. П. 
магістр з права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті здійснено аналіз гарантій працівника у випадку розірвання трудового договору, а також надано рекомендації щодо удосконалення норм трудового законодавства у зазначеній сфері

  Гарантії працівника у випадку розірвання трудового договоруБотвінов Р. Г. 
здобувач кафедри кримінального процесу
(Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ)

У публікації визначено межі предмету відання керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Розглянуто правила застосування процесуального контролю керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства

  Визначення меж предмету відання керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавстваВітюк І. Я. 
здобувач кафедри цивільного та господарського права і процесу
(Івано-Франківський факультет Національного університету
«Одеська юридична академія»)

Автор статті на основі аналізу загального та спеціального законодавства з’ясовує усі можливі обмеження прав на використання земель енергетики в Україні. Запропоновано проводити класифікацію обмежень прав щодо використання земель енергетики на загальні, особливі та спеціальні залежно від того, яким нормативно-правовим актом вони закріплені

  Обмеження прав на використання земель енергетики в УкраїніГеллер Белла
(Гайдельберзький університет)

У дослідженні порівнюється законодавство, теорія та практика у сфері діяльності юридичних клінік в університетах України та Німеччини. Робиться висновок про необхідність усвідомлення, що тільки за рахунок впровадження інноваційних форм освіти, можна досягти мети юридичних університетів, яка полягає у підготовці своїх студентів до професійного світу, і додатково збільшити популярність та хорошу репутацію вищого навчального закладу

  Клінічна юридична освіта в Україні та Німеччині. Порівняльний аналізГолуб І. Г. 
провідний спеціаліст
відділу організації та контролю за виконанням рішень
управління державної виконавчої служби
Головного управління юстиції у Рівненській області

У статті проаналізовано низку проблемних питань щодо запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження згідно Кримінального процесуального кодексу. Значна увага приділена порівняльному аналізу запобіжних заходів у Кримінально-процесуальному кодексі України від 28 грудня 1960 року та Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 2012 року. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми застосування нових видів запобіжних заходів

  Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 рокуДехтяр О. Г. 
здобувач,
кафедра кримінального права, процесу і криміналістики
(Івано-Франківський факультет
Національного університету «Одеська юридична академія»)

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів реалізації засади безпосередності у стадії досудового розслідування. Охарактеризовано особливості особистого сприйняття доказів слідчим, прокурором і слідчим суддею. Визначено коло обмежень в особистому сприйнятті слідчим, прокурором показань, речей і документів

  Особисте сприйняття слідчим, прокурором, слідчим суддею показань, речей і документів як елемент змісту засади безпосередностіЗеленський С. М. 
кандидат юридичних наук, доцент
(доцент кафедри правознавства
Кіровоградського державного
педагогічного університету
ім. Володимира Винниченка)

Статтю присвячено аналізу концепту справедливості, вивченню конкретних теорій справедливості і забезпечення їх подальшого розвитку та реалізації у сфері кримінального провадження

  Концепт справедливості у кримінальному провадженніЗінченко В. В. 
доктор філософських наук, професор,
головний науковий співробітник
(ІВО НАПН України)

В основу правової системи громадянського суспільства і її незмінного супутника – правової держави – має бути покладено не тільки розподіл гілок влади, єдність громадянина, спільноти і права, їхню правову рівність перед законом у правовій системі. Їхньою основою та гарантією якісного функціонування як на міжнародному, так і на національному рівнях, є права народу й нерозривно пов’язана з ними система прав людини. Саме ці ідеї й обґрунтовуються в статті

  «Право народу» в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і демократіїІващенко О. В. 
здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
(Івано-Франківський факультет Національного університету
«Одеська юридична академія»)

Досліджуються підстави виклику учасників кримінального провадження для участі у слідчих (розшукових) діях. Аналізується процесуальний порядок їх виклику шляхом вручення повістки про виклик, її надіслання поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Обґрунтовується необхідність підтвердження факту своєчасного інформування учасника кримінального провадження про проведення слідчої (розшукової) дії за його участю

  Підстави і процесуальний порядок виклику учасників кримінального провадження для участі у слідчих (розшукових) діяхКисельова О. І. 
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри АГПФЕБ
Сумського державного університету


Фащук Т. В. 
студентка III курсу юридичного факультету
Сумського державного університету

Досліджено сутність та механізм дисциплінарної відповідальності народного депутата України, порядок притягнення, звернено увагу на особливості такої відповідальності. Аналізується відповідність нормативно-правового регулювання дисципліни праці народного депутата України ефективним практикам зарубіжних країн та міжнародним стандартам у даній сфері. Внесені конкретні пропозиції, що посилюють відповідальність народних депутатів за порушення трудової дисципліни та етики депутатської діяльності

  Забезпечення правопорядку у парламенті та дисципліни представників депутатського корпусу: вітчизняний та зарубіжний досвідКобрин В. С. 
асистент кафедри конституційного права
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Досліджується розвиток правового регулювання інституту глави Уряду в новітній конституційній практиці Української держави. Приділено увагу статусу та проведено аналіз ролі, місця та значення Прем’єр-міністра України в системі органів публічної влади на різних етапах державотворення

  Глава Уряду в новітній конституційній практиці Української держави: еволюція правового регулюванняКузик Т. М. 
здобувач кафедри кримінального права,
процесу і криміналістики
(Івано-Франківський факультет
Національного університету «Одеська юридична академія»)

У статті досліджуються окремі питання участі перекладача під час надання міжнародної правової допомоги щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, зокрема, під час звернення до іноземної держави про видачу особи та провадження щодо розгляду клопотань іноземної держави про видачу особи

  Окремі аспекти участі перекладача під час надання міжнародної правової допомоги щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушенняЛоскутов Т. О. 
кандидат юридичних наук
(Донецький юридичний
інститут МВС України)

У статті досліджено структурні елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Розглянуто структурні елементи генеральних прав і законних інтересів, котрі є головними елементами у структурі предмету кримінального процесуального регулювання

  Структурні елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесіЛяш А. О. 
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права та процесу
(Київський національний університет культури і мистецтв)

Проаналізовано положення нового КПК України, окремі наукові праці українських і зарубіжних авторів, що стосуються нерозголошення відомостей досудового розслідування. Внесено пропозиції по удосконаленню кримінального процесуального законодавства

  Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідуванняМартинюк Р. С. 
кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

Досліджується природа конституанти – органу установчої влади народу. У світлі концепції установчої влади аналізується природа «Конституційної Асамблеї», яка, маючи статус спеціального допоміжного органу, утвореного Президентом України, виявляє зовнішню подібність до конституанти. Аргументується визначення «Конституційної Асамблеї» як квазіконституанти

  «Конституційна Асамблея» в Україні: спроба визначення природи органуМікуліна М. М. 
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національна академія Служби безпеки України)

У статті проаналізовано чинне законодавство України, розроблені методики класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів та представлена система контролю за діяльністю Служби безпеки України у сфері забезпечення особистих немайнових прав фізичної особи

  Механізм контролю за Службою безпеки України у сфері забезпечення особистих немайнових прав фізичної особиМікуліна М. М. 
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національна академія Служби безпеки України)

У статті проаналізовано право на життя фізичної особи та перспективи його правового регулювання, абсолютний і відносний аспекти права на життя, повноваження людини на життя та розпорядження ним, співвідношення заборони позбавлення особи життя та прав на захист життя та здоров’я

  Право на життя як складова приватності фізичної особиОпришко Д. І. 
аспірантка кафедри правового регулювання економіки
(Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана)

У статті проведений аналіз доктрини, нормативно-правових актів та судової практики України щодо найменування асоціації та корпорації як різновидів договірних об’єднань підприємств. Звертається увага на ряд законодавчих колізій та проблем, що виникають на практиці. У висновках надаються пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів України щодо найменування юридичних осіб, зокрема договірних об’єднань підприємств

  Правове регулювання найменування договірних об’єднань підприємствПанчук І. О. 
здобувач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджено особливості поняття професійної правосвідомості суддів. Наведено загальні характеристики цього поняття та вивчено основну його особливість, а саме необхідність здійснення суддями правосуддя. Також автор порушує питання впливу професійної правосвідомості суддів на вчинення ними актів правозастосування та правотворчості

  Загальні риси професійної правосвідомості суддівПотайчук І. В. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри приватної охоронної діяльності
(Інститут управління та права
Запорізького національного технічного університету)


Компанієць Д. О. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри приватної охоронної діяльності
(Інститут управління та права
Запорізького національного технічного університету)

У статті досліджуються аспекти правової регламентації участі священнослужителів як свідків у кримінальному процесі з приводу відомостей, ввірених їм при здійсненні таїнства сповіді. Розкриваються такі поняття, як священнослужитель, сповідь, таємниця сповіді, а також йдеться про значення релігії в житті людини

  Участь священнослужителів в якості свідків у кримінальному процесі УкраїниСкрильник О. О. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного управління і права
(Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка)

Стаття присвячена проблемам поширення найманства та специфіці правового регулювання у боротьбі з таким злочином як найманство на території країн СНД. Акцентується увага на особливій ролі держави у боротьбі з найманством

  Тенденції запобігання поширенню найманства на території країн СНДСлатвицька А. В. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного управління і права
(Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка)

В статті досліджено, який вплив справляють положення Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року на розвиток національного законодавства та функціонування національних механізмів захисту економічних прав жінок

  Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року як методологічна основа для розвитку національних механізмів захисту економічних прав жінокСмалюк Р. В. 
магістр з права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті зроблено спробу проаналізувати особливості захисту трудових прав громадян України, які працевлаштовані за кордоном. В результаті було виявлено, що правовий статус громадянина України за кордоном залежить від низки факторів, викладених в дослідженні

  Захист трудових прав громадян України за кордономСухонос В. В.  (мол.)
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри державно-правових дисциплін
(ДВНЗ «Українська академія банківської справи
Національного банку України»)

Розкрито актуальну проблему конституційно-правового статусу глави держави в умовах монархії. Зокрема, розглядається класифікація монархічної форми правління за системою правління, виходячи саме із статусу глави держави

  Вплив інституту глави держави на монархічну форму правлінняШостко О. Ю. 
доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права
(Національний університет
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»),
завідувач сектору дослідження проблем
міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю
(Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України)

У статті досліджуються особливості законодавчих і практичних стратегій протидії організованій злочинності в Італії, які поєднують запобіжні й репресивні заходи

  Досвід протидії організованій злочинності в ІталіїЮрченко О. М. 
Керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру
з проблем боротьби з організованою злочинністю
при Раді національної безпеки і оборони України
доктор юридичних наук, доцент


Сервецький І. В. 
доктор юридичних наук, доцент
начальник кафедри управління
(Національна академія внутрішніх справ)


Сапрун О. В. 
ад’юнкт кафедри управління в органах внутрішніх справ
(Національна академія внутрішніх справ)

Розглянуті питання реформування системи органів внутрішніх справ відповідно до функціональних завдань на різних рівнях адміністративно-територіальної побудови ОВС

  Функції міліції (поліції) у сучасних умовах
Рецензія


Попелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, професор,
директор Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)


Лук’янчиков Є. Д. 
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри інформаційного та підприємницького права
(Національний технічний університет України «КПІ»)

Монографія Кучинської О. П. «Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників» стала результатом тривалого комплексного дослідження механізму принципів кримінального провадження у забезпеченні захисту прав всіх його учасників в світлі формування нової теорії кримінального процесу. Названа робота є дуже актуальною на сучасному етапі розвитку кримінальної процесуальної науки, дає цілісне уявлення про роль та значення принципів кримінального провадження у механізмі забезпечення захисту прав його учасників і є яскравим прикладом використання системно-ціннісного підходу до аналізу законодавства

  Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників


На початок сторінки