№2(10)/2014


Хенгль М.
юрист, психолог, експерт з мови знаків для міжкультурної комунікації,
графолог, експерт з почерку
(Печський університет, юридичний факультет,
Кафедра кримінального процесуального права та криміналістики, Угорщина)

Порівнюються суміжні області криміналістичної експертизи у сфері аналізу почерку, вказуються їх подібні та відмінні риси. Узагальнення відображене в таблиці за основними критеріями. Чітко вказується, що графологія і почеркознавство мають давнє коріння. Розглянуто правову природу експертних висновків з ідентифікації особи, пов’язаних з почерком (графологія і лінгвістична експертиза забезпечують групову ідентифікацію в той час як експертиза почерку здатна здійснити індивідуальну ідентифікацію). Висвітлені методи (графологія і експертиза почерку мають три методи: аналізу, порівняння та загальної оцінки), інструменти (здебільшого одні й ті ж у графології і дослідженні рукописів), основні завдання (профіль особи у графології, ідентифікація у дослідженні рукописів та висновки, виведені зі стилістичних особливостей у судовій лінгвістиці) та основні сфери застосування (всі можуть бути використані в криміналістиці).

  Порівняльний аналіз дослідження почерку (англ.)Хорват О.
аспірант
(Печський університет, юридичний факультет, Угорщина)

Ідентифікація за запахом – це процедура, яка використовується багатьма європейськими країнами, такими як Чехія, Польща, Болгарія, Данія, Нідерланди, Франція та Угорщина. Це метод з використанням спеціально навчених собак (собак, що здійснюють ідентифікацію за запахом) і результат цієї процедури приймається як частина доказів, що подаються до суду. У статті описано угорський досвід використання методу ідентифікації за запахом у судовій практиці.

  Угорський метод ідентифікації за запахом (англ.)Сівадо M.
майор поліції, викладач
(Національний університет державної служби,
факультет підготовки правоохоронних органів, Угорщина)

Автор вивчає кримінально-правову політику щодо наркотиків та алкоголю в Угорщині, Європі та США. Досліджено проблеми легалізації легких наркотиків та загальної заборони їх обігу в контексті боротьби зі злочинністю.

  Стратегія щодо наркотиків в Угорщині, Європі та США (англ.)Балацька О. Р.
аспірант кафедри правосуддя
та кримінально-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена розкриттю нормативно-правових основ забезпечення права на захист як однієї із загальних засад кримінального провадження в Україні, висвітлено її сутність, структура та окремі аспекти сучасного законодавчого регулювання.

  Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізаціїБасай О. В.
кандидат юридичних наук, доцент
кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права
(Національний університет «Одеська юридична академія»)

Стаття присвячена дослідженню особливостей спадкування авторських прав. Запропоновано авторські права, які переходять у спадок, поділити на дві категорії: загальні та спеціальні (мають особливі умови їх реалізації). Розглянуто питання захисту немайнових авторських прав спадкоємцями.

  Спадкування авторських правБогів Я. С.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри конституційного та міжнародного права
(Інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»)

У статті розглянуто співвідношення понять «самоврядування», «демократія», «народовладдя». Проаналізована проблема визначення місцевого самоврядування як однієї із форм реалізації принципу народного суверенітету. Визначені механізми реалізації влади народу у сфері місцевого самоврядування.

  Місцеве самоврядування як одна із форм реалізації принципу народного суверенітетуБонтлаб В. В.
доцент Київського інституту
Національного університету «Одеська юридична академія»,
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»,
кандидат юридичних наук

У науковій статті здійснюється науково-теоретичне дослідження принципів цивільного процесуального права у новітніх умовах сьогодення, виходячи із потреб розвитку суспільства, права і держави, забезпечення прав та свобод людини, необхідності оптимізації моделі цивільного судочинства. Досліджуються норми актів цивільного процесуального законодавства, положення доктрини цивільного процесуального права. Зроблені висновки і пропозиції щодо удосконалення системи принципів цивільного процесуального права.

  Принципи цивільного процесуального права у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспектВасилина Н. В.
президент нотаріальної палати України,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правосуддя юридичного факультету
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

У статті аналізуються теоретичні і практичні аспекти визначення публічності нотаріальної діяльності та процедури нотаріальної форми засвідчення, посвідчення прав та фактів, що мають юридичне значення, а також нотаріального акту.

  Нотаріальна діяльність як публічна служба: правова природа та особливостіВиноградова А. І.
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри правосуддя
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

На підставі аналізу наукових джерел в статті висвітлено питання щодо висунення версій при розслідуванні злочинних порушень законодавства про захист розслин.

  Висунення версій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 247 KK УкраїниГолуб І. Г.
здобувач кафедри правосуддя
і кримінально-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У статті досліджено ряд питань, пов’язаних із тимчасовим запобіжним заходом – затриманням підозрюваних жінок, які на момент затримання мають дітей дошкільного віку, та особливостей дотримання прав їх дітей. В кримінальному процесі України є значні прогалини щодо захисту материнства та дитинства, зокрема при застосуванні запобіжних заходів, в тому числі і затримання. У статті обґрунтувано необхідність ввести в кримінальний процес норму щодо захисту прав дітей жінок, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення. Висвітлена автором проблема щодо необхідності захисту у кримінальному процесі осіб – дітей, які не є учасниками кримінального процесу, але їх права порушуються, потребує законодавчого врегулювання та впровадження в практичну діяльність.

  Дотримання прав людини при затриманні жінок у кримінальному процесіГрібов М. Л.
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри оперативно-пошукової роботи та документування
факультету підготовки фахівців для спеціальних підрозділів
Національної академії внутрішніх справ

На ґрунті кримінально-правових, кримінологічних та криміналістичних ознак розбоїв, що вчиняються організованими злочинними формуваннями, а також з урахуванням результатів узагальнення практики правоохоронних органів з розкриття та розслідування цих злочинів сформовано їх оперативно-розшукову характеристику.

  Оперативно-розшукова характеристика розбоїв, що вчиняються організованими злочинними формуваннямиДробко Е. В.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри державного управління
та місцевого самоврядування
(Національний університет водного
господарства та природокористування)

У статті аналізується процес взаємодії Української держави (в особі Міністерства оборони України) та церкви (релігійних організацій) у сфері свободи совісті та віросповідання в Україні. Детально аналізується процес формування ефективного правового механізму взаємодії держави та різних релігійних конфесій, включення релігійних організацій у процес формування демократичного громадянського суспільства. Також здійснюється аналіз міжнародних документів, чинного законодавства України, яке сформувалось за роки незалежності, на предмет забезпечення душпастирської опіки з боку церкви (релігійних організацій) військовослужбовців Збройних Сил України. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в Українській державі поступово формується правовий механізм державного управління у сфері взаємодії Збройних сил України та церкви (релігійних організацій) щодо реалізації свободи совісті та віросповідання. На даний час є значні напрацювання на законодавчому рівні в цій сфері, на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Процес формування нормативно-правової бази продовжується.

  Формування правового механізму державного управління у сфері взаємодії Збройних Сил України та церкви (релігійних організацій) щодо реалізації свободи совісті та віросповіданняДробуш І. В.
кандидат юридичних наук, доцент,
(кафедра теорії та історії держави і права НУВГП)

У статті автор досліджує актуальні питання укрупнення територіальних громад, які полягають у визначенні оптимальної територіальної основи спроможних територіальних громад, системи місцевого самоврядування таких громад, повноважень з надання публічних послуг. На основі досвіду зарубіжних країн, аналізу критеріїв, запропоновані шляхи вдосконалення механізму укрупнення територіальних громад.

  Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядуванняКалініченко В. В.
аспірант кафедри правосуддя
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню проблем організаційного забезпечення функціонування Вищого господарського суду України. Приділена увага необхідності активізації наукових юридичних досліджень проблем організаційного забезпечення функціонування Вищого господарського суду України. Автор відзначає, що завданням організаційного забезпечення Вищого господарського суду України можна вважати створення належних умов для ефективного функціонування цього судового органу та здійснення ним судочинства.

  Окремі проблеми організаційного забезпечення функціонування Вищого господарського суду УкраїниКатаєва Е. В.
заступник голови
(Одеський окружний адміністративний суд)

У статті на ґрунті теоретичного аналізу обґрунтовано засади розвитку професійної компетентності суддів адміністративних судів з урахуванням специфіки професійної діяльності суддів.

  Теоретичні засади розвитку професійної компетентності суддів адміністративних судівКовальчук С. О.
кандидат юридичних наук, доцент,
заступник директора Прикарпатського юридичного інституту
Національного університету «Одеська юридична академія»,
м. Івано-Франківськ

Стаття присвячена дослідженню способів збирання речових доказів стороною обвинувачення. На основі результатів аналізу норм кримінального процесуального закону і теоретичних положень вказується на вичерпність нормативно закріпленого кола способів збирання речових доказів стороною обвинувачення. Визначається коло речей, які можуть бути отримані за допомогою застосування кожного із способів збирання речових доказів, і залежно від способу збирання виділяються особливості їх процесуальної фіксації.

  Способи збирання речових доказів стороною обвинуваченняКостюк В. Л.
заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України,
доктор юридичних наук, доцент,
доцент Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У цій статті розкриваються питання щодо сутності конституційного права на працю, виходячи із його соціальної, конституційно-правової природи. Підкреслено основоположну роль суспільства і держави у створенні належних умов для реалізації права на працю. Проведено системний аналіз положень норм Конституції України, правової доктрини з питань змісту права на працю, його особливостей. Доведено тісний зв'язок права на працю та інших трудових прав працівників. Підготовлено висновки та пропозиції.

  Конституційне право на працю у новітні умовах сьогодення: науково-правовий аспектКрижова О. Г.
суддя Рівненського міського суду Рівненської області,
здобувач кафедри теорії та історії держави і права
Національного університету «Острозька академія»

У статті проаналізовано основні проблеми пов’язані з визначенням поняття верховенства права. З’ясовано, що однозначне, лаконічне та чітке тлумачення принципу верховенства права, а також його місця у системі принципів права сприятиме впровадженню верховенства права у правозастосовну діяльність. Наголошено на необхідності детального дослідження питань незалежності судової гілки влади, створення суду присяжних, підвищення ефективності виконання судових рішень як таких, що сприятимуть встановленню панування верховенства права у правозастосовній діяльності суду.

  Впровадження принципу верховенства права в правозастосовну діяльність: концептуальні аспекти.Мартинюк Р. С.
кандидат політичних наук, доцент,
кафедра державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У науковій статті досліджується проблематика реалізації конституційно-правового статусу Президента України, зокрема, у сфері взаємодії Глави держави із системою органів виконавчої влади. Порушено питання про співвідношення функцій та повноважень Президента України. Аргументується визначальне значення конституційно встановлених функцій Президента України для побудови системи його повноважень.
Аналізуються конституційні основи дуалізму виконавчої влади в Україні, а також особливості функціонального поєднання Президента України з виконавчою владою та їх вплив на механізм реалізації конституційно-правового статусу Президента України. Визначаються негативні наслідки невдалої дуалістичної конструкції виконавчої влади в умовах “співіснування” протиставлених у партійному відношенні Президента України та Прем’єр-міністра України. Визначено авторське бачення вирішення сформульованих у дослідженні проблем.

  Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Президента УкраїниМельник В. П.
помічник-консультант народного депутата України,
кандидат юридичних наук, здобувач кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

Наукове дослідження присвячене визначенню основних законодавчих засад, які встановлюють поняття реабілітації інвалідів, його основних ознак та видів. У науковій роботі здійснюється аналіз механізму реалізації реабілітації, а також проаналізовано основні міжнародні та національні нормативно-правові акти, які регулюють процес реабілітації інвалідів в Україні. Важливим елементом при визначенні поняття реабілітації інвалідів є законодавчо визначені заходи та способи реабілітації, які головним чином, і розкривають суть реабілітації та реабілітаційних послуг.

  Законодавчі засади правового регулювання реабілітації інвалідів: сучасний стан та напрями удосконаленняМикулець В. Ю.
кандидат юридичних наук,
(Міжнародний економіко-гуманітарний
університет ім.. С. Дем’янчука)

У статті проаналізовано поняття інформаційно-правового забезпечення дорожнього руху в Україні, розкриття сутності і значення інформаційно-правової підтримки (забезпечення) безпеки дорожнього руху, формування та розвиток її як складової єдиного інформаційного простору безпеки дорожнього руху, а також нормативно-правового забезпечення даної сфери відносин.

  Інформаційно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: суть та значенняОверчук С. В.
кандидат юридичних наук, адвокат,
кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядаються питання спеціалізації зі здійснення кримінального провадження у судах щодо неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України. Робиться висновок про доцільність створення ювенальних судів.

  Розвиток ювенальної юстиції в Україні в контексті реалізації принципу спеціалізації судівПанасюк С. В.
здобувач кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин гостро постає питання невизначеності поняття соціального захисту, яке є основоположним конституційним правом в Україні та світі. Дане дослідження спрямоване на встановлення основних ознак конституційних прав особи та громадянина України, визначення ознак права на соціальний захист. У науковому дослідженні розкривається правова природа конституційного права на соціальний захист, його основні види. Після проведення правового аналізу наведене єдине уніфіковане визначення поняття соціального захисту.

  Проблеми та перспективи удосконалення конституційного права на соціальний захистПисьменний Д. П.
кандидат юридичних наук,
доцент, заслужений юрист України,
професор кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

Проведено порівняльний аналіз вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» в контексті реформування кримінального судочинства та системи вищої освіти. Запропоновано встановити обов’язковий обсяг навчальних годин на вивчення цієї дисципліни та затвердити типову навчальну програму з вивчення нового кримінального процесуального законодавства. Вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний процес» повинно сприяти розумінню того важливого значення, яке мають гарантії прав та свобод особи в сфері кримінального судочинства як правозастосовній діяльності правової держави з метою утвердження справедливості.

  Кримінальне процесуальне законодавство України: окремі питання правозастосування та викладанняПогорецький М. А.
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
Заслужений діяч науки і техніки України

У статті здійснюється аналіз точок зору правників на поняття кримінально-процесуальних гарантій. Виокремлюються їх сутністні ознаки й на їх підставі формулюється авторське визначення поняття кримінально-процесуальних гарантій.

  Поняття кримінально-процесуальних гарантійПопелюшко В. О.
доктор юридичних наук, професор
кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін,
(Національний університет «Острозька академія»)

У статі розглянуто передумови, підстави, порядок застосування у кримінальному процесі ФРН судовою владою на досудовому розслідуванні запобіжного заходу до обвинуваченого у вигляді тримання під вартою, а також продовження терміну його арешту, процедуру оскарження та перегляду, контролю за виконанням.

  Судовий арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРНПчеліна О. В.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії
(Харківський національний університет внутрішніх справ)

У статті розкривається зміст поняття спеціальних знань. Обґрунтовується необхідність використання спеціальних економічних знань під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Висвітлюються основні форми використання спеціальних знань у галузі економіки під час досудового розслідування окреслених злочинів.

  Використання спеціальних знань у галузі економіки під час розслідування злочинів у сфері службової діяльностіСиза Н. П.
к.ю.н., доцент, доцент кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

В статье рассмотрены определения цели, назначения и задач уголовного процесса. На основании норм нового УПК сформулирована система задач суда в стадии подготовительного производства в уголовном процессе Украины.

  Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі УкраїниТорош С. О.
здобувач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглянуто ключові питання щодо причин та обставин виникнення міжнаціональних конфліктів, важливість і своєчасність дій міжнародної спільноти у розв'язанні цих проблем. Аналізується теоретико-правовий підхід до шляхів та методів запобігання та розв’язання таких конфліктів.

  Правові механізми врегулювання міжнаціональних конфліктів: поняття та феноменФоминых С. Ф.
доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой современной отечественной истории ФГАОУВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (Томск)


Некрылов С. А.
доктор исторических наук,
профессор кафедры современной отечественной истории ФГАОУВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (Томск)


Афанасенков В. О.
студент исторического факультета ФГАОУВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (Томск)

Рассматривается конфликт одного из крупнейших российских политических деятелей начала ХХ века, крупной фигуры в черносотенном движении, депутата III и IV Государственной думы Г.Г. Замысловского и ординарным профессором Императорского Томского университета по кафедре истории русского права И.А. Малиновским, возникший на основе противоположности их политических взглядов. На основе стенограммы заседания III Государственной думы, материалов газеты «Сибирская жизнь» и других источников проводится реконструкция последовательности событий данного конфликта.

  Малиновский И. А. Под огнем критики российских консерваторов (полемика И.А. Малиновского и депутата Г.Г. Замысловского)Хмара М. В.
кандидат філософських наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
ім. акад. Ст. Дем`янчука

Стаття присвячена вивченню неповної зайнятості як соціально-правової категорії. Проаналізовано національне та міжнародне законодавство щодо правового регулювання неповної зайнятості. Обґрунтовано положення про те, що правове забезпечення неповної зайнятості потребує удосконалення з метою належної реалізації права на працю.

  Неповна зайнятість як соціально-правова категоріяЦимбалюк В. І.
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін
Національного університету водного господарства
та природокористування

З'ясовано юридичну природу та місце спеціальної конфіскації у системі законодавства України. Розглянуто погляди вчених щодо місця конфіскації в системі покарань і висловлено власну позицію стосовно удосконалення законодавства щодо спеціальної конфіскації.

  Правова природа спеціальної конфіскаціїШвидкова О. В.
кандидат юридичних наук,
заступник завідувача кафедрою
кримінального права та кримінального процесу
Національної академії Служби безпеки України

В науковій статті розглядається процесуальна форма обшуку як способу збирання доказів. Досліджуються юридичні підстави проведення вказаної слідчої (розшукової) дії. Визначається коло суб’єктів, уповноважених на його здійснення. Аналізуються процесуальні гарантії дотримання конституційних прав учасників обшуку у співвідношенні з гарантіями досягнення його мети.
Окрема увага приділяється правомірності проведення обшуку без ухвали слідчого судді в деяких особливих порядках кримінального провадження. Зокрема визначено, що прокурор не уповноважений надавати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи в особливому режимі досудового розслідування в районі проведення антитерористичної операції, крім невідкладних випадків, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

  Обшук як спосіб збирання доказівЯцкевич І. І.
здобувач кафедри муніципального права та
адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського,
Національний університет «Острозька академія»

У статті розкривається поняття та виділяються ознаки міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці, визначається ступінь відповідності чинного національного трудового законодавства встановленим міжнародним стандартам у сфері праці, а також перспектива вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю у проекті Трудового кодексу України.

  Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці
Рецензія


Ємельянов В. П.
доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник СБ України


Цуцкірідзе М. С.
кандидат юридичних наук,
нач. відділу ГСУ МВС України

Колективна монографія Погорецького М. А., Ленко М. О. та Сергєєвої Д. Б. «Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою» є актуальною й своєчасною, оскільки підготовлена на вирішення найбільш гостро обговорюваних та дискусійних проблем, викликаних вчиненням терористичних актів з використанням саморобного вибухового пристрою, містить низку пропозицій криміналістичного та кримінального процесуального характеру щодо підвищення ефективності початкового етапу розслідування вказаного виду злочину, які характеризуються науковою новизною, що їх можна використати в діяльності суб’єктів розслідування.

  Актуальне науково-практичне дослідження процесуальних та криміналістичних засад початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою

На початок сторінки