№1(3)/2011


Нор В. Т. 
академік Національної академії правових наук України
доктор юридичних наук, професор
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Інавгураційна промова на церемонії присвоєння звання почесного доктора Національного університету «Острозька академія» 25 травня 2011 року

  Прикладаючись до відродження першого огнища нової освітиБлащук Т. В. 
кандидат юридичних наук
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглядаються особливості визначення сторони договору в тому разі, коли учасником правовідносин є держава, а також визначаються способи представництва інтересів держави при укладенні договору, робиться акцент на тому, що можливість участі держави як сторони цивільно-правового договору залежить від того, розглядаємо ми договір як правочин, зобов’язання чи документ

  Можливість визначення держави як сторони цивільно-правового договоруГалаган В. І. 
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри галузевих правових наук
факультету правничих наук
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

У статті акцентується увага на важливості встановлення елементів криміналістичної характеристики, розглядаються питання їх сутності і взаємозв’язку при розслідуванні злочину, передбаченого статтею 216 Кримінального кодексу України, наголошується на необхідності подальшого ґрунтовного дослідження зазначених питань

  Криміналістична характеристика незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (стаття 216 КК України)Герасимчук О. П. 
кандидат юридичних наук
доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті піднімаються теоретичні та практичні питання щодо професійного захисту прав потерпілого. Розглядається поняття професійного захисту, процедура його реалізації

  Теоретичні та практичні аспекти професійного захисту потерпілогоГладьо Ю. О. 
аспірант кафедри цивільного права та процесу
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Досліджується правова природа передачі майнових прав, в тому числі права вимоги в заставу. Автор виділяє основні характеристики, яким повинне відповідати право для передачі в заставу та зосереджує увагу на теоретичних та законодавчих неузгодженостях при вирішенні питання застави права вимоги

  Право вимоги як предмет зобов’язань, які виникають із договору заставиГмирко В. П. 
кандидат юридичних наук, доцент,
декан юридичного факультету
(Академія митної служби України)

У статті обґрунтовується думка, що з позицій системомиследіяльнісної методології як продукт діяльності доказування в кримінальному процесі підставно розглядати шукану процесуальну знаннєву конструкцію, виражену в знаковій формі

  Продукт діяльності доказування в кримінальному процесіГуменюк М. М. 
здобувач
(Національна академія СБ України)

У статті розглянуті правові заходи протидії піратству, визначені проблемні питання запобігання і боротьби з піратством та сформульовані пропозиції щодо покращання законодавчого регламентування протидії цьому суспільно-небезпечному явищу як потенційній загрозі державній безпеці

  Кримінально-правові особливості протидії піратству в УкраїніДемянчук Ю. Г. 
здобувач кафедри державно-правових дисциплін
Національного університету «Острозька академія»,
голова Рівненського апеляційного господарського суду

Стаття присвячена дослідженню правової природи методів уникнення подвійного оподаткування, їх класифікації, а також закономірностей застосування. Автором визначено місце досліджуваних методів в організаційно-правовому механізмі уникнення міжнародного подвійного оподаткування

  Методи уникнення міжнародного подвійного оподаткуванняІщук С. І. 
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»

У статті досліджуються правові проблеми взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Автором проаналізовано такі форми взаємодії як консультації із громадськістю, діяльність громадських рад при органах виконавчої влади та громадська експертиза, виявлено їх недоліки та обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення таких форм

  Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в УкраїніКовальчук В. Б. 
кандидат політичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін,
декан правничого факультету
(Національний університет «Острозька академія»

У статті аналізуються політико-правові погляди відомого німецького державознавця Роберта фон Моля. Автор зосередив увагу на проблемі легітимності державної влади у досліджуваній доктрині мислителя. В роботі зроблено висновок, що проблема легітимності влади в класичній ліберально-правовій доктрині знайшла найбільш повне відображення саме в працях Р.Моля

  Вчення Роберта фон Моля про легітимність влади у правовій державіКравчун А. С. 
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри фінансового права
(Національний університет
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»

У статті досліджено основні питання правового регулювання майна як об’єкта оподаткування у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом України. Окрему увагу приділено проблемам запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  Щодо окремих питань реформування оподаткування майна в УкраїніКучинська О. А. 
викладач кафедри цивільного,
господарського права та процесу
(Академія адвокатури України)

У статті досліджено поняття, зміст та форми реалізації принципу справедливості у кримінальному судочинстві, запропоновано авторське бачення поняття та змісту зазначеного принципу

  Зміст принципу справедливості у кримінальному судочинстві УкраїниКучинська О. П. 
кандидат юридичних наук, проректор
(Академія адвокатури України)

У статті розглядаються питання захисту прав учасників судового розгляду в суді першої інстанції. Автором зроблено висновок про те, що реформування кримінально-процесуального законодавства повинно повністю виключити обвинувальну функцію суду, забезпечивши сторонам кримінального судочинства реалізацію принципу змагальності в повному обсязі на всіх стадіях кримінального процесу

  Забезпечення прав осіб при розгляді справ у суді першої інстанціїЛідовець Р. А. 
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»

У статті розглядаються проблемні питання здійснення права членів сім’ї власника житла на користування цим житлом. Зокрема, аналізуються такі підстави припинення цього права, як припинення у власника житла права власності на житло та припинення сімейних відносин особи із власником житла

  Припинення права членів сім’ї власника житла на користування цим житломЛук’янчиков Є. Д. 
доктор юридичних наук, професор
(Національний технічний університет України «КПІ»)


Лук’янчиков Б. Є. 
кандидат юридичних наук, доцент
(Національна академія внутрішніх справ)

У пропонованій статті аналізується правове регулювання освідування особи в кримінальному судочинстві. Досліджуються питання співвідношення права особи на недоторканність і можливість освідування в примусовому порядку

  Освідування і право особи на недоторканністьМамченко Ю. А. 
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Національного університету «Острозька академія»,
суддя господарського суду Рівненської області

У статті розглядається необхідність визначення умови про перехід права власності у договорі купівлі-продажу, а також з’ясовуються випадки, коли таке визначення є необхідним, характеризується правове значення такої умови

  Визначення умови про перехід права власності у договорі купівлі-продажуМартинюк Р. С. 
кандидат політичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»

У науковій статті досліджується правова природа та юридичні характеристики акта, яким регулюються питання внутрішньої організації та діяльності представницького органу і Регламенту. Аргументується необхідність зміни форми акта про Регламент Верховної Ради України

  Форма нормативно-правового акта про регламент Верховної Ради УкраїниНор В. Т. 
академік Національної академії правових наук України
доктор юридичних наук, професор
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

У статті досліджується одна з найважливіших демократичних засад кримінального судочинства – презумпція невинуватості особи. З’ясовується її зміст, коло суб’єктів, на яких вона розповсюджує свою дію, межі та способи інформування суспільства про осіб, щодо яких здійснюються процесуальні дії інкримінаційного характеру, аналізується практика Європейського Суду з прав людини щодо презумпції невинуватості як складової частини права особи на справедливий суд

  Презумпція невинуватості як конституційна засада кримінального судочинства та її застосування в практиці Європейського Суду з прав людиниПогорецький М. А. 
доктор юридичних наук,
професор
(Служба безпеки України)

У статті з використанням системно-порівняльного аналізу досліджуються проблемні питання генезису поняття кримінально-процесуальних доказів. Здійснюється аналіз структурних їх елементів. Показується відмінність кримінально-процесуальних доказів від матеріалів оперативно-розшукової діяльності

  Докази у кримінальному процесі: проблемні питанняПопелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглядається історія становлення та функціонування мирових судів на теренах України за статутами 1864 року в контексті зарубіжного досвіду

  Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвідСенчак І. І. 
викладач кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У цій статті автор аналізує проблему дослідження правової рефлексії у науковій літературі, формулює зміст правової рефлексії, розглядає відмінність понять "правова рефлексія" і "рефлексія права", описує структуру правової рефлексії. Також визначає роль правової рефлексії у механізмі правосвідомості, як її невід’ємного компонента

  Правова рефлексія як невід’ємний компонент у механізмі формування правосвідомостіТурчак О. В. 
кандидат історичних наук, доцент,
заступник начальника факультету кримінальної міліції
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Висвітлено історико-правові засади стану національного питання у Другій Речі Посполитій у 1918-1939 рр. на основі аналізу сучасних українських та польських авторів. З’ясовано зовнішньополітичні та внутрішні адміністративні і соціальні чинники, які впливали на формування державної політики у сфері національних відносин та показано їх стан через діяльність польських урядів

  Історико-правові засади становища національних меншин у Другій Речі ПосполитійШеломенцев В. П. 
кандидат юридичних наук,
головний науковий співробітник
(Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України)

Стаття присвячена розгляду поняття віртуальності як елементу характеристики кіберзлочинів

  Віртуальність як елемент характеристики кіберзлочинів
На початок сторінки