№1(5)/2012


Hakan Hakeri
Prof. Dr. Dr. h.c.
(Juristische Fakultaet der Istanbul Medeniyet Universitaet)

Професор Юридичного факультету Стамбульського Цивілізаційного Університету досліджує вплив світських і релігійних чинників на зародження і розвиток мусульманського кримінального права. В роботі зроблено висновок про те, що принципи кримінального права, які поширились у Європі після Французької Революції, існували в ісламському кримінальному праві задовго до того, оскільки були сформульовані у Корані та мали належне наукове та практичне обгрунтування

  Die Auswirkung Des Islams Auf Das Strafrecht


  Вплив ісламу на кримінальне право
  (переклад з нім. І. І. Гаврилюк)Бойко В. В. 
аспірант,
кафедра теорії та філософії права
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

У статті пропонується визначення поняття конкуренції правових норм, проводиться її класифікація та надається розмежування даного поняття із колізією правових норм

  Конкуренція правових норм. Загальнотеоретична характеристикаДиновський Д. М. 
кандидат педагогічних наук, доцент

Досліджується і пропонується механізм синхронізації державного управління та місцевого самоврядування, а також шляхи формування місцевих та регіональних управлінських еліт

  Соціально-правові проблеми децентралізації влади в українському суспільствіКаменський Д. В. 
кандидат юридичних наук
(Бердянський інститут державного та муніципального управління
Класичного приватного університету)

Статтю присвячено дослідженню проблем встановлення об’єктивних ознак незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Зокрема, розкриваються особливості бланкетного способу викладення диспозиції ст. 249 КК України; досліджуються ознаки об’єкта, предмета та злочинного діяння; висвітлюються підходи судів до встановлення об’єктивних ознак незаконного добування водних живих ресурсів

  Проблеми встановлення об’єктивних ознак незаконного зайняття водним добувним промисломКарабут Л. В. 
доцент кафедри кримінального процесу та правосуддя
(Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка)

У статті досліджена актуальна для юридичної теорії і практики проблема формування доказів у досудовій кримінальній процесуальній діяльності. Обґрунтовані пропозиції щодо вирішення цієї проблеми у законодавстві у теорії кримінального процесу

  Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПККвашук О. Д. 
керуючий партнер
(Адвокатська компанія «Андрій Мягкий і партнери»)

Досліджена актуальна для теорії і практики проблема визначення належності заяв і повідомлень про злочини органам дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

  Належність заяв про злочини як підстава до прийняття рішення дослідчого кримінального процесуКовальчук В. Б. 
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті аналізуються правові засади функціонування політичних партій як універсальних посередників між громадянським суспільством та державою. З точки зору автора політичні партії можуть ефективно здійснювати функцію легітимації державної влади лише за умови забезпечення державою правових гарантій їх діяльності

  Правові принципи функціонування політичних партій в процесі демократичної легітимаціїКолос М. І. 
кандидат юридичних наук, доцент
суддя Конституційного Суду України

Автором розглядаються християнські канонічні джерела, що сприяли розвитку в Руській державі світської кримінально-правової та релігійної відповідальності за вчинення протиправних дій, визначених в Уставі Ярослава Мудрого

  Теологічні основи кримінально-правової охорони прав і свобод людини в Руській державіКостюк В. Л. 
Головний науковий консультант
Апарату Верховної Ради України,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У цій статті висвітлені ключові питання правового становища органів, які здійснюють державний нагляд у сфері праці. Проаналізовані положення актів трудового законодавства, проекту Трудового кодексу. Обґрунтовується доцільність визначення системи органів, які здійснюють державний нагляд у сфері праці у майбутньому Трудовому кодексі. Зроблені відповідні теоретичні та практичні висновки

  Правосуб’єктність органів, які здійснюють державний нагляд у сфері праці: науково-правовий аспектКравчун А. С. 
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри фінансового права
(Національний університет
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»)

У статті проаналізовано низку основних питань реформування податкової системи Україні у зв’язку із запровадженням нових видів майнових податків, а також проведено дослідження перспектив розширення об’єктів оподаткування майновими податками за рахунок доповнення їх об’єктами рухомого майна. Окрему увагу приділено забезпеченню додержання принципу рівності та соціальної справедливості при реформуванні правового механізму майнових податків

  Оподаткування предметів розкоші в Україні: стан та перспективиЛащук Н. Р. 
викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Досліджені питання кримінально-правової оцінки використання захисних засобів, що вражають автономно. Узагальнені позиції вчених щодо визнання встановлення та використання аналізованих засобів протиправним чи правомірним діянням. Обґрунтовано відсутність підстав визнавати всі випадки використання захисних засобів, що вражають автономно, протиправним діянням

  Чи є використання захисних засобів, що вражають автономно, протиправним?Лідовець Т. М. 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена питанням правової природи особистого селянського господарства як одного з учасників аграрних правовідносин, і насамперед звертається увага на можливість здійснення забудови житлових, господарських будівель та споруд на землях, відведених для особистого селянського господарства

  Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарстваЛук’янчиков Є. Д. 
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри інформаційного та підприємницького права
(Національний технічний університет України «КПІ»)


Лук’янчиков Б. Є. 
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри криміналістики
(Національна академія внутрішніх справ)

У статті розкрито особливості зняття інформації з каналів зв’язку як важливого засобу отримання інформації про обставини злочину. Досліджено історію цього методу одержання інформації, здійснюється порівняння зняття інформації з каналів зв’язку в слідчій та оперативно-розшуковій діяльності, оглядаються перспективи розвитку правового регулювання, враховуючи потреби практики

  Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказівМартинюк Р. С. 
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У науковій статті автор аналізує перспективи розвитку парламентаризму як форми правління в сучасній Україні, досліджує нормативні дефекти існуючої в Україні форми правління та їх вплив на розвиток парламентаризму. Оцінюються перспективи розвитку парламентаризму з урахуванням характеристик вітчизняної партійної системи

  Перспективи розвитку парламентаризму як форми правління в УкраїніНекрилов С. О.
доктор історичних наук,
професор кафедри сучасної вітчизняної історії
(Національний дослідницький
Томський державний університет)


Фоміних С. Ф.
доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри сучасної вітчизняної історії
(Національний дослідницький
Томський державний університет)

Стаття присвячена томському періоду життя академіка, правника, науковця, політичного та громадського діяча Іоаникія Олексійовича Малиновського. Розкривається його внесок у розвиток юридичної освіти в Імператорському Томському університеті, аналізується формування І. Малиновського як науковця-правника, активного громадського діяча

   Томский период в жизни Иоаникия Алексеевича МалиновскогоПадалко Г. В. 
кандидат юридичних наук

У статті розглядаються концептуальні проблеми служби в органах місцевого самоврядування. Сформульовані авторські пропозиції щодо вдосконалення організації служби в органах місцевого самоврядування та напрямків її конституційно-правового забезпечення

  Теоретичні засади служби в органах місцевого самоврядування в УкраїніПогорецький М. А. 
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)


Сергєєва Д. Б. 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
доцент кафедри криміналістики та судової медицини
(Національна академія внутрішніх справ)

Висвітлений авторський підхід щодо визначення поняття криміналістичної тактики в умовах реформування кримінальної юстиції України. Обґрунтована авторська позиція щодо розгляду криміналістичної тактики у двох аспектах – як способу практичної діяльності та розділу науки криміналістики

  Криміналістична тактика: щодо визначення поняттяПопелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, професор
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглядаються причини, в тому числі законотворчого характеру, із-за яких необхідно змінити конституційну формулу принципу презумпції невинуватості

  Чому конституційну формулу презумпції невинуватості треба змінитиПотайчук І. В. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри приватної охоронної діяльності
(Інститут управління та права
Запорізького національного технічного університету)

У статті досліджуються окремі аспекти правової та організаційної сутності взаємодії правоохоронних відомств. Розглядаються поняття взаємодії у широкому та вузькому сенсі слова, а також історія виникнення самого інституту взаємодії органів і посадових осіб у досудових стадіях кримінального процесу

  Взаємодія органів досудового розслідування: минуле і сучасністьСелезень П. О. 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри міжнародного права
(Національний університет ДПС України)

В статті автором досліджено окремі аспекти застосування концепції бенефіціарного отримувача в Податковому кодексі України. Розроблено пропозиції щодо забезпечення відповідності норм внутрішнього законодавства вимогам податкових договорів на основі світового досвіду

  Правозастосовні аспекти положень про бенефіціарного отримувача в податковому законодавстві УкраїниСмокович М. І. 
суддя Вищого адміністративного суду України,
секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України

Стаття присвячена дослідженню окремих проблемних питань під час вирішення адміністративними судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби. За результатами дослідження виявлено загальні підходи та можливі шляхи розв’язання окреслених проблем

  Оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої службиФіліп’єв А. О. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті проведено порівняння правового регулювання інституту реалізації предмета застави рухомого майна (закладу) відповідно до цивільних кодексів Королівства Нідерланди та України

  Enforcement of the pledge: sale of a pledge’s object in Dutch and Ukrainian Civil codesШумило М. Є. 
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри кримінального права і кримінального процесу
(Національна академія Служби безпеки України)

Рудей В. С. 
науковий співробітник
(Національна академія Служби безпеки України)

У даній статті на основі дослідження різноманітних наукових позицій і точок зору вітчизняних та російських вчених, аналізу практики європейського суду з прав людини, діючого кримінально-процесуального законодавства України, досвіду зарубіжних країн, підготовлено пропозиції для вдосконалення процесуального порядку накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку

  Про фіктивність окремих положень ст. 187 КПК УкраїниЮрчишин В. М. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри спеціально-правових дисциплін
(Чернівецький факультет Національного університету
«Одеська юридична академія»)

Розкривається поняття конституційних та кримінально-процесуальних функції прокуратури. Пропонується доповнити ст. 5 Закону України "Про прокуратуру" функцією боротьби зі злочинністю

  Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу УкраїниЯрощук В. Г. 
аспірант,
відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права
(Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України)

Досліджено зміст конституційних принципів земельного права. З’ясовано місце принципу екологічної безпеки в системі конституційних принципів

  Принцип екологічної безпеки в системі конституційних принципів земельного права