Головна


№1(24)'22


Endre Nyitrai
University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Budapest, Hungary


Laszlo Frigyer
University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Budapest, Hungary


Szabolcs Matyas
University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Budapest, Hungary

The aim of this study is to introduce the statutory provisions of criminal law on theft. It shall also analyse the legal institutions of active repentance and intermediary procedure, accentuating their raison d’etre, with regards to the protection of the injured party’s interests. The study shall also present the investigation of theft from the aspects of criminalistics, with special emphasis on the investigation of burglary. Furthermore, it shall summarise the relevant questions related to this special type of conduct in general.

  Theft In Our Days (Eng.)Луценко Ю. В.
доктор юридичних наук, доцент,
начальник відділу, Міжвідомчий науково-дослідний центр
з проблем боротьби з організованою злочинністю при
Раді національної безпеки і оборони України


Тарасюк А. В.
доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики
Львівський державний університет внутрішніх справ

Розглянуто актуальні проблеми запобігання нелегальній міграції в контексті існуючих викликів та загроз, які сьогодні мають місце в Україні. Наголошено, що завдяки транснаціональному характеру, зростаючій динаміці та впливу на різні сфери життя, міграція часто сприймається як явище, що становить серйозний виклик звичній парадигмі впевненості та порядку, тобто національній, суспільній та особистій безпеці. Звернута увага, що тривалий час міграція не охоплювалась безпековим дискурсом, оскільки погляд на безпеку обмежувався, по-перше, як правило безпекою держави, по-друге, загрозами геополітичного та воєнного характеру, у зв’язку з чим, міграція розглядалася, як правило, в контексті внутрішніх справ.
Наголошено, що важливою складової при запобіганні нелегальній міграції займає міжнародне співробітництво, яке у боротьбі з нелегальною міграцією виходить на якісно новий рівень, що поєднує три складові: політичну, правову та організаційну. У роботі обґрунтовуються напрями удосконалення запобігання нелегальної міграції з урахуванням існуючих загроз як для внутрішньої, так і для зовнішньої сфери.

  Запобігання нелегальній міграції: у пошуках оптимальної моделіМельник В.П.
доктор юридичних наук, доцент,
Київський інститут
інтелектуальної власності та права
Національного університету
«Одеська юридична академія»

Особливістю наукової статті є те, що автором здійснюється спроба проаналізувати концептуальні підходи, які існують у сучасних наукових поглядах щодо сутності та теоретико - правових засад формування медіації як альтернативного способу врегулювання трудових спорів. Студіювання наукових праць українських та зарубіжних науковців, що стосуються питань медіації дало змогу нам зробити висновок, що медіація – структурована добровільна та конфіденційна процедура позасудового врегулювання спору (конфлікту), з залученням сторонами незалежної третьої особи медіатора (посередника) який в результаті проведення конфіденційних переговорів при добровільній згоді сторін допомагає їм досягнути взаємоприйнятного рішення щодо предмету спору.
У статті з’ясовано зміст медіації та виокремлено її загальні та специфічні ознаки. У результаті дослідження запропоновано авторські міркування щодо розуміння сутності медіації в трудовому праві та окремих її ознак при практичному застосуванні.

  Медіація як альтернативний спосіб вирішення трудових спорів: науково-практичний аспектСтріла І. В.
студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту права
(Національний університет водного господарства та природокористування)


Якимчук М. Ю.
к.пед.н., доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін
(Національний університет водного господарства та природокористування)

Сучасний період розвитку нашої країни ставить у пріоритеті створення громадянського суспільства та правової держави, а для досягнення цього необхідно очистити владу від однієї із найбільш глобальних проблем України – корупції. Це негативне соціальне явище сповільнює економічний розвиток, створює небезпеку для розквіту демократичних інститутів, зокрема і загрожує національній небезпеці та призводить до падіння престижу і авторитету влади, руйнує моральні основи суспільства, тому питання про виявлення та протидії цьому явищу є дуже важливе. У статті проаналізовано основні аспекти діяльності детектива НАБУ, зокрема і їх комунікативну складову. Аналіз наукових студій дав можливість уточнити дефініції понять «детектив НАБУ» і «комунікативна компетентність детектива НАБУ». На нашу думку, детектив НАБУ – це не просто державний службовець, який виконує певні повноваження, а насамперед працівник, який відповідає за викриття недобросовісних посадових осіб, уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Студіювання наукової літератури дало можливість нам уточнити дефініцію поняття «комунікативна компетентність детектива НАБУ», яке ми будемо розуміти як навички правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, красномовство, емпатія, доброзичливість, самоконтроль, уміння слухати, володіння вербальними та невербальними засобами спілкування, які потрібні для якісної роботи детектива НАБУ. У статті зазначено, що реалізація нових освітніх цілей, зумовлених специфічними властивостями сучасності, неможлива без ґрунтовного науково-психологічного дослідження розвитку комунікативної компетентності, що є інструментом будь-якої діяльності особистості і входить поряд із спеціальними знаннями та досвідом у базову компетентність, потрібну працівнику, зокрема і детективу НАБУ, для виконання дедалі складніших професійних завдань в умовах інформаційного різноманіття і появи багатофункціональних взаємин та взаємодій.

  Комунікативні компетентності детектива Національного антикорупційного бюро України


На початок сторінки