Головна


№2(18)'18


Maradina Yu. S.
Assistant Professor of Criminal Law Department No. 1
Yaroslav Mudryi National Law University

Стаття присвячена встановленню коректного підходу в законодавчій характеристиці діяння як ознаки складу катування. Доведено, що нормативна характеристика останнього через формалізацію побоїв, мучення, інших насильницьких дій некоректно відображає сутність катування. Аргументовано, що катування пов’язано із жорстокістю. Визначено авторську позицію щодо розуміння співвідношення понять «жорстокість» та «особлива жорстокість». Проаналізовано підходи законодавців пострадянських держав до характеристики діяння в складі катування. Доведено, що діяння як ознака об’єктивної сторони катування має бути формалізована через закріплення поняття «жорстоке поводження». Визначено перелік питань, які може бути вирішено за результатом закріплення у ст. 127 КК України поняття «жорстоке поводження». Обґрунтована перспективність авторської пропозиції.

   Ill-Treatment as an Act of Torture (improvement of Article 127 of the Criminal Code of Ukraine) (eng)Блащук Т. В.
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права ім. І.Малиновського
Національного університету „Острозька академія”, адвокат

В статті на основі аналізу існуючого та пропонованого законодавства у сфері медичного обслуговування населення визначаються організаційно-правові форми, в яких мають діяти суб‘єкти медичної діяльності, що здійснюють медичне обслуговування населення, зважаючи на зміни у законодавстві України в процесі медичної реформи; а також здійснюється класифікація закладів охорони здоров‘я та особливості правового регулювання їх діяльності; вказується на новели у регулюванні діяльності фізичних осіб – підприємців, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики. Зроблено висновок, що організаційно-правовими формами діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення є: діяльність фізичних осіб - підприємців; діяльність юридичних осіб публічного права у формі державних та комунальних установ, казенних підприємств, комунальних некомерційних підприємств; діяльність юридичних осіб публічного права у формі товариств чи установ чи в іншій формі (зокрема підприємств). Класифікація таких суб’єктів може бути здійснена за різними критеріями.

   Організаційно-правові форми діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення в умовах реформи медичної галузіБогів Я. С.
кандидат економічних наук, асистент,
кафедри конституційного та міжнародного права
(Навчально-науковий-інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»)

У статті розглянуто питання змісту поняття суверенітет. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності державного, народного та національного суверенітетів. З’ясовано взаємозв’язок між народним та національним суверенітетом. Підкреслюється, що реалізація національного суверенітету неможлива поза межами народного суверенітету.

   До питання про сутність суверенітету: теоретико-правовий аспектДільна З. Ф.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

У статті розглядається питання, що гуманізації покарання у чинному кримінальному законі, детально розглядається питання щодо особливостей та проблем застосування до особи засудженого інституту звільнення від покарання за хворобою, а також недоліки, які при цьому існують. Розглядається зміст права засудженого на охорону здоров’я під час відбування ним покарання, а також зауваження до лікування засуджених та до медико-санітарного забезпечення їх діагностування, а також можливості одержання особами, які відбувають покарання паліативної допомоги, як одного із видів медичної допомоги

   Щодо питання надання засудженим паліативної допомоги: реалії сьогоденняДробуш І. В.
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Виокремлено ряд актуальних проблем, які потребують законодавчого врегулювання. Автором запропоновано сформувати правові умови для розвитку ефективних територіальних громад, які власними силами, на власний розсуд реалізуватимуть повсякденні запити та інтереси, більш ефективно, аніж державні органи, вирішувати завдання підвищення рівня та якості життя мешканців відповідних територій, тим самим забезпечувати муніципальні права територіальних громад. Обгрунтовується необхідність припинення дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів публічної влади на місцевому рівні, зведення до мінімуму кількісного показника делегованих повноважень, розвиток форм взаємодії територіальних громад та їх представницьких органів, реальної можливості впливу громади на процес прийняття рішень; зміцнення територіальної, організаційної та матеріально-фінансової основ функціонування місцевого самоврядування в Україні

   Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: сучасний стан та перспективиКащишин М. А.
Національна академія внутрішніх справ України

Визначено системи місцевого самоврядування зарубіжних країн. Наведено характеристику місцевого самоврядування зарубіжних країн. Визначено недоліки кожної із систем місцевого самоврядування зарубіжних країн

   Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнахКрамаренко Ю. М.
кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

У статті розглянуто можливості застосування системного підходу до вирішення проблемних питань у сфері права. Визначено основні тенденції, негативні та позитивні ознаки сучасної правової сфери. Узагальнено діяльність в певному середовищі основних суб’єктів у сфері права як єдиної системи. Визначено основні функції й мету такої системи та її елементів. Зроблено акцент на необхідності узгодженості мети, функцій та пріоритетів самих елементів системи, які повинні робити систему правозастосування цілісною.

   Можливості застосування системного підходу до вирішення проблемних питань у правовій сферіПодвірна О. В.
асистент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін
Навчально-науковий інститут права
Національний університет водного господарства та природокористування

В умовах сьогодення, в процесі виникнення зобов'язань важливу роль відводять договорам. Договірне право, як частина цивільного права є регулятором системи майнових та особистих немайнових відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Важливим напрямом розвитку договірного права України є його адаптація до законодавства Європейського Союзу. Економічні інтеграційні процеси потребують відповідної правової інтеграції, зокрема, поступового наближення правового забезпечення майнових відносин товарного характеру в Україні до умов внутрішнього ринку ЄС, до правових засад і принципів, що діють на цьому ринку, метою досягнення сполучності з нормами права ЄС та країн-членів, а згодом гармонізації, а також уніфікації у деяких галузях. Це стосується насамперед договірного права. На сучасному етапі в Європі проводиться доволі інтенсивна робота щодо підготовки єдиного Європейського цивільного кодексу, який може стати кульмінацією в уніфікації однієї з найважливіших галузей законодавства. Певною передумовою в цьому слугуватиме уніфікація договірного права ЄС, здійснена на основі порівняльного аналізу правових систем ЄС та інших країн.

   Інститут договірного права: необхідність реформування та перспективи розвиткуТітко Е. В.
Голова ГО «Український осередок з прав людини
та розвитку освітніх новацій»,
кандидат юридичних наук


Балагур В. В.
студентка групи МПм-21
(Київський університету права
Національної академії наук України)

У статті дано характеристику права на інформацію і свободу вираження поглядів та особливості їх реалізації військовослужбовцями. Розглянуті випадки правомірного обмеження свободи вираження поглядів військовослужбовцями, підтвердженні практикою ЄСПЛ. Проаналізовано роль інформації у здійсненні військовослужбовцями професійних військових задач та ведення операцій

   Розуміння питання інформації для військових сил: особисте право та професійна необхідністьШульга Т. М.
кандидат юридичних наук
доцент кафедри фінансового права
(НЮУ імені Ярослава Мудрого)


Савчук В. С.
студент VI курсу
фінансово-правового факультету
(НЮУ імені Ярослава Мудрого)

Опираючись на теоретичні розробки в галузі податкового права в статті дослідженні та виокремлені сучасні проблеми акцизного оподаткування в Україні, надано рекомендації щодо їх усунення. Проаналізовано недоліки податкового механізму акцизного податку та з’ясовано його значення для податкової системи України з точки зору фіскальної ефективності. Окреслено коло питань, які потребують подальшого теоретичного та практичного розвитку

   Проблематика акцизного оподаткування в Україні


На початок сторінки