№1(15)/2017


Dr. Adam Gergely Bekes
Ph.D. in Law, senior lecturer
lecturer of Peter Pazmany Catholic University Faculty of Law,
attorney-at-law,
Budapest, Hungary

The provisions of the EU’s latest directives on the criteria of effective criminal defense were summarized in the present study. At first the normative standards in general, afterwards the certain components of this legal system are described. In order to draft a whole picture of the theme the related ECHR’s case law and the Hungarian legal practice briefly are reviewed as well. Finally, the author’s individual consequences and legal standpoint is exposed.

   The Components of Effective Defense in Practice in Light of The EU’s Latest DirectivesDr. Robert Krzemien
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi,
Wydzial Zamiejscowy w Sieradzu


Dr. Artur Ogurek
Uniwersytet Wroclawski

Artykul ukazuje geneze oraz ewolucje zadan i organizacji Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: UP), zwlaszcza w Polsce Ludowej, choc na szerszym tle historycznym, ze szczegolnym uwzglednieniem okresu bezposrednio po zakonczeniu II wojny swiatowej. Przedstawiona zostala zwlaszcza jego odbudowa i rozliczne problemy, z jakimi Urzad sie w tym czasie borykal, a ktore wynikaly po czesci z problemow organizacyjnych i finansowych, utraty bazy materialnej, ale przede wszystkich niemozliwych do wyceny strat w dokumentacji i ludziach, stanowiacych najcenniejszy zasob kazdej organizacji.

   Urzad patentowy RP – ewolucja zadan i organizacji na przestrzeni latDr.  Gabor  Zalka
doctorandus
(Ph.D. student of Peter Pazmany Catholic University Faculty of Law,
attorney-at-law,
Budapest, Hungary)

The theoretical and practical aspects of the abstract notion of willfulness was examined in the article. The study laid emphasis on the description and characterization of the effective legal regulation. Afterwards the present dogmatic was analyzed from a critical point of view, including the review of the current notions’ defects from a mainly practice-oriented aspect. Finally, the author’s individual legal standpoint and several related proposals for the future legislation were submitted.

   Certain Theoretical and Practical Aspects of the Concept of Willfulness In Hungarian Criminal Jurisprudence and Case-LawБобечко Н. Р.
доктор юридичних наук,
доктор юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

У статті досліджено феномен справедливості у кримінальному провадженні. На підставі підходів, сформульованих у теорії права, позицій, викладених у доктрині кримінального процесу, автор розглядає справедливість як цінність кримінального провадження. Обґрунтовано, що справедливість є правовим ідеалом кримінального провадження, визначає мету правового регулювання кримінальних процесуальних відносин, орієнтує діяльність суб’єктів кримінального провадження на досягнення певних зразків поведінки.

   Справедливість як цінність кримінального провадженняІщук С. І.
кандидат юридичних наук, доцент, адвокат,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

Проаналізовано правові засади державної фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні. Пряма фінансова підтримки інститутів громадянського суспільства полягає у наданні цільового державного фінансування за результатами відкритих конкурсів на підтримку проектів чи інфраструктури некомерційних організацій. Непряма фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства реалізується через встановлення пільг для таких суб’єктів з метою економії ними фінансових ресурсів та подальшого їх використання на статутні цілі та визначення інших податкових стимулів для функціонування інститутів громадянського суспільства.

  Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сферіКостюк В.  Л.
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У цій статті розкрито концептуальні підходи до розуміння сутності, ознак, видів державних соціальних допомог. Наголошено на їх конституційно-правовій природі. Акцентовано увагу на те, що у системі соціальних реформ, ключове місце посідає пенсійна реформа та реформа соціальних допомог. Досліджено доктринальні підходи до розуміння державних соціальних допомог, відзначено важливість адекватного правового регулювання. Подано авторське визначення державних соціальних допомог, наведено основні ознаки та види. Зроблено висновки та пропозиції до законодавства.

   Державні соціальні допомоги: поняття, ознаки, основні види та тенденції розвиткуМельник В. П.
кандидат юридичних наук,
здобувач кафедри муніципального права та
адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»


Мельник О. Я.
аспірант кафедри муніципального права та
адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У публікації розглянуто окремі міжнародні договори України в системі міжнародно-правового забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, визначено їх роль та місце в системі актів правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, зроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю на міждержавному рівні, зокрема щодо громадського міжнародного контролю за дотриманням їх соціальних прав.

   Роль міжнародних договорів України у правовому регулюванні соціального захисту осіб з інвалідністюМініч А. П.
кандидат філософських наук,
старший викладач
кафедри культурології і філософії
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті аналізуються ситуація, що виникла в українському кримінальному судочинстві. Кількість виправдувальних вироків в Україні в десятки разів менша за показники в розвинутих країнах західної демократії. Наводяться причини цього явища з точки зору юридичної спільноти. Правознавці визнають наявність проблеми, проте не можуть її вирішити, адже її розв’язання лежить в міждисциплінарній площині. З позиції соціальної філософії доводиться, що в Україні сформована певна суддівсько-прокурорська спільнота, яка у своїй діяльності керується неформальними правилами. Ці неформальні цінності і норми вони ставлять вище за загальнодержавні, що обумовлює виникнення конфлікту між спільнотою і суспільством.

   Проблема малої кількості виправдувальних вироків в українському кримінальному судочинстві: погляд соціального філософаНор В. Т.
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України,
завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Нора Василя Тимофійовича про дисертацію Лоскутова Тимура Олександровича «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі» (Київ, 2016. – 445 с.), представлену на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність

   Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Нора Василя Тимофійовича про дисертацію Лоскутова Тимура Олександровича «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі»Овакімян М. А.
аспірант кафедри конституційного та міжнародного права НАВСУ

У даній статті розкриті питання скасування актів органів місцевого самоврядування. Доведено, що органи місцевого самоврядування, які шляхом голосування депутатів приймають рішення, так само можуть їх скасовувати. На основі аналізу нормативно-правових актів зазначено, які з актів місцевого самоврядування не можуть скасовуватись шляхом голосування депутатів відповідного органу.

   Скасування актів органів місцевого самоврядуванняОверчук C. В.
адвокат, кандидат юридичних наук,
(Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»)

Статтю присвячено дослідженню проблем надання юридичної допомоги в адміністративних, дисциплінарних та цивільних провадженнях, в контексті дотримання вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наголошується, що Європейський суд з прав людини, керуючись власним визначенням понять «кримінальне обвинувачення» та «кримінальне правопорушення», надав більш широке тлумачення права на безоплатну юридичну допомогу, поширивши гарантії справедливого правосуддя, що міститься в статті 6 § 1«с» Конвенції, поза рамки кримінального процесу. У статті проаналізована прецедентна практика Страсбурзького суду у спорах щодо визначення цивільних прав та обов’язків, яка встановлює критерії та випадки надання державою юридичної допомоги з метою забезпечення захисту практичних та ефективних прав, в тому числі права на доступ до суду. На підставі досліджень судових прецедентів виявлені проблеми та прогалини у механізмі забезпечення конвенційного права особи на захист в цілому.

   Право на юридичну допомогу у некримінальних провадженнях: прецедентна практика Страсбурзького судуПотайчук І. В.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри приватної охоронної діяльності
(Інститут управління та права
Запорізького національного технічного університету)

У статті досліджуються правові та організаційні аспекти здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю приватних охоронних підприємств. Даний контроль розпочинається з моменту реєстрації приватного охоронного підприємства, здійснюється органами виконавчої влади в процесі державної реєстрації підприємницької діяльності в охоронній сфері. Другий етап контролю за приватною охоронною діяльністю здійснюється під час отримання ліцензії на право надання послуг з охорони. Під час діяльності приватних охоронних організацій контроль уже здійснює ліцензійний орган – Міністерство внутрішніх справ України. Контроль здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

   Державний контроль за діяльністю приватних охоронних підприємств

На початок сторінки