№1(9)/2014


Іванніков І. А.
доктор юридичних наук, доктор політичних наук, професор,
професор кафедри теорії і історії держави і права
(Південний федеральний університет, Російська Федерація)

У формі мемуарів автор оповідає досвід знайомства з Україною, її науковим та культурним світами. Висловлює власний погляд на події в Україні в листопаді 2013 - лютому 2014 рр.

  Якою я бачив Україну з квітня 2011 до січня 2014 (рос.)Бишевець О. В.
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри правосуддя
(юридичний факультет
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка)

У статті проаналізовано сучасний стан застосування тактичних прийомів актуалізації ідеальних слідів злочину, запропоновано класифікацію цих слідів та висловлені пропозиції стосовно удосконалення практики реалізації вказаних тактичних прийомів.

  Тактичні прийоми актуалізації ідеальних слідів злочинуВаганова І. М.
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри правого забезпечення господарської діяльності
Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій
(Харківський національний університет внутрішніх справ)

Розглянуто запобіжні заходи, що має право застосовувати роботодавець для збереження майна як підприємства, так і окремих працівників. Порушено питання про застосування засобів відеоконтролю як запобіжного заходу у трудовому праві. Визначено основні принципи застосування відеоконтролю як запобіжного заходу в трудових правовідносинах.

  Заходи запобігання розкрадання майна роботодавцяГайдук О. Г.
заступник начальника центру – начальник відділу з техніко-криміналістичного забезпечення ОВС області
НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області


Гонгало С. Й.
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті висвітлено практичний досвід застосування силіконових відтискних мас «Stomaflex solid» та «Zetaplus» для отримання зліпків з об’ємних слідів, які можуть бути виявлені на різноманітних об’єктах при огляді місця події.

  Застосування силіконових відтискних мас «Stomaflex solid» та «Zetaplus» для отримання зліпків з об’ємних слідівГлинська Н. В.
кандидат юридичних наук,
ст. наук. співробітник сектору дослідження проблем судової діяльності
Науково-дослідного Інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України, м. Харків

Статтю присвячено дослідженню своєчасності як окремого стандарту, якому має відповідати будь-яке процесуальне рішення, що ухвалюється в перебігу кримінального провадження. Автором сформульоване поняття цього стандарту та визначені основні напрями оцінки прийнятого рішення з позиції його своєчасності.

  Своєчасність кримінальних процесуальних рішеньЄвков A. М.
кандидат юридичних наук, асистент,
кафедра цивільного права №2
(Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого)

У статті досліджуються проблеми врегулювання та уніфікації територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародних нормативних актах.

  Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актахКоломоєць О. В.
аспірант кафедри теорії та права
(Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса)

Досліджено митні функції сучасної держави, що базуються на міцних методологічних та історичних засадах. Насамперед це визначається тим, що реалізація митної функції у наш час суттєво трансформується, докорінно змінюється уявлення про те, яким чином держава має діяти у сфері митного регулювання. Саме тому слід поєднати два аспекти проблеми: визначити історичний шлях митної функції держави та вивчити методологічні аспекти реалізації митної функції у сучасній державі.

  Методологічні та історичні засади дослідження митної функції сучасної державиКостюк В. Л.
доцент кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського,
доктор юридичних наук, доцент
(Національний університет «Острозька академія»)

У цій статті досліджуються ключові питання щодо місця Конвенції ООН про права інвалідів у системі національного законодавства України. Аналізуються характерні риси Конвенції як важливого регулятора відносин з питань прав інвалідів. Підкреслюється декларативно-спрямовуючий характер Конвенції. Вказується на важливості розробки проекту Кодексу про права інвалідів як важливої складової реалізації та дії положень Конвенції. Зроблені належні висновки і пропозиції.

  Конвенція ООН про права інвалідів у контексті подальшого розвитку національного законодавства: науково-правовий аспектКурта Є. О.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)


Фролов О. В.
старший викладач кафедри приватної охоронної діяльності
(Інститут управління і права ЗНТУ)

На підставі аналізу норм чинного Кримінального процесуального кодексу України розглядається укладання компромісних угод, як умова вирішення завдань кримінального провадження.

  Укладання компромісу як умова вирішення завдань кримінального провадженняЛемик Р. Я.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Автор досліджує практику застосування спеціальних знань у формі проведення судової експертизи та консультацій спеціаліста у країнах ЄС. За результом аналізу законодавства та судової практики цих країн, автор пропонує внести ряд змін у положення чинного цивільного процесуального законодавства, що регулюють підстави та порядок призначення судової експертизи в цивільному процесі України.

  Практика застосування спеціальних знань у цивільному процесі в країнах ЄС (на прикладі Німеччини, Франції та Великобританії)Лепетюк О. В.
асистент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин
(Національний університет «Одеська юридична академія»)

У статті розглядаються особливості введення в дію норм міжнародних податкових договорів між Україною та державами-членами ЄС. На основі узагальнення результатів порівняльно-правового аналізу автор виокремлює ті з них, які можуть мати істотне значення для правозастосування.

  Введення в дію договорів України про уникнення подвійного оподаткування з державами-членами ЄСЛук’янчиков Є. Д.
доктор юридичних наук, професор,
кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
(Національний технічний університет України «КПІ»)


Лук’янчиков Б. Є.
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра криміналістики та судової медицини
(Національна академія внутрішніх справ)

Стаття присвячена аналізу наукових підходів до формування визначення слідчих (розшукових) дій та їх складової частини, що в новому КПК України набули назву негласних через особливий порядок підготовки та проведення. Досліджуються підстави їх систематизації та критерії класифікації відповідно до чинного КПК України.

  Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дійОрлеан А. М.
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри підтримання державного обвинувачення
(Національна академія прокуратури України)

У публікації аналізуються різні підходи та погляди на поняття людини у філософсько-правовому розумінні, на підставі яких формується авторське бачення цієї проблематики. Акцентується увага на змісті тези про те, що людина є вищою соціальною цінністю та потребує кримінально-правової охорони від експлуатації.

  Людина як вища соціальна цінність та філософсько-правова категорія в контексті її захисту від експлуатаціїПопелюшко В. О.
доктор юридичних наук, професор,
кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

Автор розглядає історію зародження інституту слідчого судді у франкському королівстві (VIII ст.), його становлення та розвиток у Франції, сприйняття у ХІХ ст. спочатку державами Європи, а пізніше - багатьма державами світу, сучасні, відмінні від французького, модифікації цього інституту у деяких державах Європи (ФРН, Нідерланди), в тому числі і в Україні. На основі чинного КПК України здійснена класифікація повноважень слідчого судді та проаналізовано виконувані ним процесуальні функції на стадії досудового розслідування.

  Слідчий суддя у кримінальному провадженніСенюк О. В.
здобувач Військового інституту
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

В об’єктиві уваги науковця - процес формування і розвитку військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України. Подано адміністративно-правові особливості даного процесу.

  Історичні етапи формування та розвитку військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів УкраїниСтаренький О. С.
лаборант кафедри правосуддя юридичного факультету
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

Досліджено поняття меж доказування в кримінальному провадженні. Запропоновано авторське бачення щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні.

  Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженніФіліп’єв А. О.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті вивчаються норми міжнародного цивільного процесу ЄС, які введені в дію Регламентом Ради ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов’язаних із аліментними зобов’язаннями.

  Загальний огляд цивільних процесуальних норм Регламенту Ради ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов’язаних із аліментними зобов’язаннямиЯворська О. С.
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права і процесу
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Проаналізовано новели правового регулювання діяльності зі спільного інвестування. Висвітлені питання створення, провадження діяльності корпоративними фондами та особливості правового режиму пайових фондів як інститутів спільного інвестування. Запропоновано, з огляду на широкі повноваження компанії з управління активами щодо управління корпоративним фондом, створення пайового фонду та емісії інвестиційних сертифікатів, відносити її до суб’єктів спільного інвестування.

  Правовий статус суб’єктів спільного інвестування

На початок сторінки