№1(17)/2018


Bence Balassa
NUPS Faculty of Law Enforcement,
Department of Systems Theory and History

The framework of this short study could barely allow the exploration of the various theories of truth or the epistemological branches of philosophy. What could be attempted is the outlining the purpose and approach of episteme, as well as unveiling the program offered by such a critique of knowledge that provides perspectivistic grounds for criteria of truth.

   On the nature of ’Truth’ – or the problems of the theory of knowledgeNyeste Peter
Ph.D, professor assistant
Lecturer, National University of Public Service
Faculty of Law Enforcement
Criminal Institut Criminal Intelligence and Economic Crime Department
Budapest, Hungary

In this study the legal and operational principles of the use of the special investigative techniques on the base of the European and international recommendations, and descriptions of criminal intelligence models were examined.
It can be stated, that the new Hungarian Criminal Procedure Code and the planned government decree regulating the investigation and the implementation of the preparatory procedure, criminal intelligence should be based on the international recommendations, standards and criminal intelligence models.

   The principles of the use of special investigative techniquesNyitrai Endre
Dr., Ph.D
police major, assistant lecturer
National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Institute of Criminalistics,
Department of Criminal Tactics and Methodics,
Budapest, Hungary


Frigyer Laszlo
Dr., police major, assistant lecturer
National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Institute of Criminalistics, Department of Policing Strategies,
Budapest, Hungary


Matyas Szabolcs
Dr., Ph.D.
police major, senior lecturer
National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Institute of Criminalistics, Department of Policing Strategies,
Budapest, Hungary


Horgos Livia
Dr., assistant lecturer
National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement
Criminal Law Institute, Department of Criminal Law
Budapest, Hungary

This study illustrates the connection between crime detection and presentation of evidence from a criminalistic point of view, it underlines the role of data compilation as an indispensable element of investigation. Data compilation is present all along the investigation procedure. We deal with the classical forms of data compilation and emphasize the so called «raster investigation» as the way of investigation of the future.

   The importance of data compilation in criminalisticsHnuskova A. U.
4th year student
of Kryviy Rig Faculty of the National University
"Odesa Law Academy"


Shaforost T. V.
4th year student
of the Kryviy Rig Faculty of the National University
"Odesa Law Academy"


Drobchak A. L.
senior teacher
of the Kryviy Rig Faculty
of the National University "Odesa Law Academy"

Після набрання чинності 19 листопада 2012 року новим Кримінальним процесуальним кодексом України вступили в силу норми, які змінили регулювання численних інститутів кримінального судочинства. Одним з інститутів, що зазнав значної модифікації, був інститут кримінального процесуального доказування. Збільшення повноважень сторони захисту у доказуванні, якісно нове закріплення засади безпосередності дослідження доказів, встановлення більш деталізованих підстав визнання доказів недопустимими тощо. В той же час, невирішеним залишається питання, коли було встановлено після смерті винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. У статті досліджуються проблемні питання встановлення після смерті винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Визначаються проблеми нормативно-правового регулювання доказування за таких умов, формулюються пропозиції щодо їх усунення.

   Встановлення винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення після її смерті (англ.)Балацька О. Р.
аспірант кафедри правосуддя
та кримінально-правових дисциплін
Начально-наукового інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

Стаття присвячена дослідженню практичних проблем забезпечення права на захист підозрюваного в кримінальному провадженні України, враховуючи правові позиції, викладені у рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема щодо раннього доступу підзахисного до правової допомоги, реалізації права на захист за рахунок держави, вільного вибору захисника своїх прав та наявності достатнього часу та можливостей для підготовки захисту. На основі проведеного аналізу у статті автором запропоновано внесення змін до національного законодавства відповідно до практики Європейського суду з прав людини, зокрема щодо процесуального порядку провадження з особами, які потенційно причетні до кримінального правопорушення та надання таким особам права на захист, а відповідно забезпеченням професійною правничою допомогою адвоката-захисника.

   Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського cуду з прав людиниБобечко Н. Р.
доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінального процесу і криміналістики
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

У статті проаналізовано нововведення до кримінально-процесуального законодавства України в аспекті забезпечення єдності судової практики. На підставі підходів, обґрунтованих у доктрині, автор формулює власне визначення понять «судова практика» та «єдність судової практики». Висвітлено позитиви та недоліки новелізації глав 32 та 34 КПК України.

   Новели кримінально-процесуального законодавства України в контексті забезпечення єдності судової практики
Частина 1
   Частина 2Гонтар З. Г.
кандидат наук з державного управління,
старший викладач кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту
(Львівський університет безпеки життєдіяльності)


Полюга Р. Л.
(Львівський університет безпеки життєдіяльності)

Проаналізовано сучасний стан суспільства, який спровокував розвиток такого явища як корупція. Осмислені підходи до можливих причин виникнення корупції. Окреслені основні шляхи виходу з кризи правової культури населення, а, відповідно, і з корупції. Корупція, як наслідок правового нігілізму є асоціальним, аморальним i протиправним явищем.
Проаналізовано феномен корупції не лише з правової сторони, але й морально-ціннісної, позаяк вважаємо, що корупція є, перш за все, явищем дисгармонії соціального буття. Формування конструктивної антикорупційної політики при побудові громадянського суспільства неможливе без наукового аналізу процесів, що відбуваються в різних сферах суспільного життя країни. Важлива роль у цьому належить розкриттю сутності і змісту корупції, її основних чинників і механізмів подолання. Знищення рівня корупції передбачає вжиття системних поетапних заходів інституційно-правового характеру.

   Корупція як наслідок кризи правової культури населенняЗавгородній В. А.
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра теорії та історії держави і права
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

В статті здійснено аналіз існуючих в доктрині права підходів до визначення структури суміжних категорій, що близькі до механізму імплементації рішень Європейського Суду з прав людини, а саме: механізму правозастосування, механізму правореалізації, механізму правоохоронної діяльності, механізму забезпечення прав і свобод людини. На основі такого аналізу автором визначено найбільш оптимальний методологічний підхід для визначення структури досліджуваного механізму. Встановлено та охарактеризовано такі підсистеми механізму імплементації рішень Європейського суду з прав людини: 1) нормативна; 2) інституційна, 3) функціональна; 4) ідеологічна; 5) комунікативна.

   Структура механізму імплементації рішень Європейського суду з прав людиниКостюк В. Л.
заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри муніципального права та адміністративно-правових
дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У науковій статті досліджуються проблеми пов’язані із формуванням новітньої концепції соціально-правового статусу осіб з інвалідністю. Наголошено на ключових передумовах його розвитку в умовах декларування соціальних реформ, реформування соціального захисту. Відзначено вплив на соціально-правовий статус осіб з інвалідністю конституційного права на соціальний захист. Адже через соціально-правовий статус осіб з інвалідністю, право на соціальний захист розвивається та набуває реального змісту. Відзначено важливий плив на соціально-правовий статус міжнародних соціальних стандартів. Зроблено висновки та пропозиції.

   Новації концепції соціально-правового статусу осіб з інвалідністю: науково-теоретичний аспектКралюк П. М.
доктор філософських наук, професор
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті автор досліджує зміст Гадяцького договору 1658 року, передумови його укладення та наслідки. Звертається увага на вплив щодо змісту цього договору персонажів, причетних до його розробки. Розкрито статус православної церкви, українських земель у складі нового утворення, реєстрового війська та вищих верств населення відповідно до положень договору. Пояснюється, чому цей договір вплинув на зниження авторитету гетьмана.

   Гадяцький договір: політичні й правові аспектиОверчук С. В.
адвокат, кандидат юридичних наук
(Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»)

У статті досліджуються актуальні в теоретичному і правозастосовному аспектах питання відводу адвоката (в процесуальному статусі захисника та представника) на підставі конфлікту інтересів між ним та його клієнтом, а також між його клієнтами. Доводиться, що питання можливості продовження участі адвоката в кримінальному провадженні у випадку виникнення (виявлення) конфлікту інтересів між ним та його клієнтом має бути врегульовано на законодавчому рівні в статті 78 КПК України. Пропонуються зміни до п. 1 ч. 2 ст. 78 КПК України, які встановлюють можливість відводу адвоката незалежно від часу надання правової допомоги одному з його клієнтів, між якими є колізія інтересів.
Визначені особливості забезпечення принципу уникнення конфлікту інтересів у відносинах адвоката з клієнтом – юридичною особою. Аналізуються проблемні аспекти уникати конфлікту інтересів між клієнтами одного адвокатського об’єднання або адвокатського бюро. Розглядаються проблемні питання презумпції конфлікту інтересів.
Відзначається невідповідність Правил адвокатської етики нормам КПК України щодо надання клієнтом згоди на продовження адвокатом участі в провадженні незважаючи на наявність конфлікту інтересів. Висвітлюються особливості процесуального порядку відводу адвоката, зокрема, доводиться, що у випадку конфлікту інтересів між його клієнтами, адвокат підлягає відводу (самовідводу) щодо обох клієнтів, а не лише щодо одного з них.
Сформульовані й обґрунтованіі пропозиції стосовно усунення прогалин та неузгодженостей у Кримінальному процесуальному кодексі України та Правилах адвокатської етики.

   Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересівПанова А. В.
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального процесу
та оперативно-розшукової діяльності
(НЮУ ім. Ярослава Мудрого)


Савчук В. С.
студент V курсу
фінансово-правового факультету
(НЮУ ім. Я. Мудрого)

Опираючись на теоретичні розробки в галузі кримінально-процесуального права та юридичної доктрини, у статті досліджені та виокремлені реабілітуючі обставини закриття кримінального провадження, проведена їх наукова класифікація. Окреслено коло питань, які потребують подальшого теоретичного та практичного розвитку.

   Закриття кримінального провадження за реабілітуючими обставинамиПильгун Н. В.
к.ю.н., доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Навчально-науковий Юридичний інститут НАУ


Вінічук О. Ю.
студент І курсу,
Навчально-науковий Юридичний інститут НАУ

   Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в УкраїніПильгун Н. В.
к.ю.н., доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Навчально-науковий Юридичний інститут НАУ


Черкавська Н. Р.
студентка І курсу,
Навчально-науковий Юридичний інститут НАУ

У цій статті висвітлено проблему, яка є досить актуальною на сьогодні, бо існує постійна необхідність належного захисту авторських прав. Адже тепер, коли увесь світ поринув у економічні відносини, коли люди, намагаючись досягти успіхів у житті, розробляють винаходи, пристрої, нові теорії, доктрини, де дуже важливим стає питання прав авторів на результати їхньої праці.

   Особливості правового захисту міжнародних авторських правСервецький І. В.
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри СК Національної академії Служби безпеки України

У статті розглянуті проблемні питання кримінальної відповідальності за посягання на політичного діяча і проблемні питання притягнення до відповідальності осіб, які посягають на життя та здоров’я політичного діяча. Запропоновані шляхи усунення суперечностей в діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб щодо визначення компетентності та відповідальності за життя та безпеку політичного діяча

   Суспільна небезпека посягання на політичного чи громадського діячаРоманов М. С.
доктор юридичних наук,
ст. науковий співробітник, доцент
(Національний університет «Острозька академія»)

Дудка О. П.

У статті проаналізовано окремі особливості режиму безпеки ФРН. Автори виокремлють ті складові зазначеного, які мають суттєве значення у забезпеченні національної безпеки іноземної держави.

   Режим безпеки Федеративної Республіки НімеччинаСливка С. С.
д.ю.н., професор,
завідувач кафедри теорії та філософії права
Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»


Кавчак М. М.
протоієрей, кандидат богословських наук, доцент,
асистент кафедри теорії та філософії права
Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»


Сливка Б. С.
аспірант,
протоієрей, асистент кафедри педагогіки та соціального управління
Інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті досліджено канонічне право у конституційному полі, адже філософський світ дуже багатий на творчість як рух до трансцендентного, позамежового буття. Цю творчість в земних умовах еманують, виточують суспільство, Церква і держава на основі співіснування людей на природних законах, синергетичних, нелінійних соціальних процесах. Ці три інституції, які керовані природними і надприродними законами, здійснюють культурологічну діяльність. Зокрема, формують своє правове поле, впливають на дух людини, намагаються зробити людину щасливою тощо. Кожна інституція діє за своїми законами, але при цьому вони часто втручаються одна в одну. Найбільше простежуються зусилля держави (відсуваючи виховний потенціал Церкви) у невмілому, неприродному одухотворенні людини та суперечливому виборі стежини у трансцендентний простір, порушуючи тим самим симфонічні устої.

   Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії


На початок сторінки