№2(6)/2012


Фоминых С. Ф. 
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой современной отечественной истории
(Национальный исследовательский
Томский государственный университет)


Некрылов С. А. 
доктор исторических наук,
профессор кафедры современной отечественной истории
(Национальный исследовательский
Томский государственный университет)

Невідомі раніше сторінки з томського періоду життя професора І. О. Малиновського розкриваються в даній публікації. На основі аналізу документів Державного архіву Томської області, архіву Російського державного історичного факультету та інших матеріалів здійснюється реконструкція конфлікту опікуна Західно-Сибірського навчального округу Л. І. Лаврентьєва з професурою і студентами Імператорського Томського університету, зокрема, з І. О. Малиновським

  Неугодный властям профессор: как увольняли И. А. Малиновского из Императорского Томского университетаАдаховська Н. С. 
асистент кафедри цивільного права
(Національний університет «Одеська юридична академія»)

У роботі висвітлено окремі аспекти діяльності органів опіки та піклування у сфері захисту та охорони майнових прав осіб, котрі не можуть їх самостійно здійснювати, запропоновано можливі шляхи удосконалення роботи в даному напрямі

  Правове становище органів опіки та піклування у правовідносинах опіки над майномБоднарчук О. Г. 
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
(Національний університет державної податкової служби України)

У статті на основі аналізу феномену «професійна деформація» встановлено причини й умови, які впливають на розвиток корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України

  Професійна деформація персоналу як передумова виникнення корупції в Державній кримінально-виконавчій службі УкраїниБочкова І. І. 
аспірант,
кафедра господарського права
(Національний університет
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»)

Виконано аналіз чинного законодавства України, яке регулює різні аспекти використання біотехнології у промисловості. Зроблено висновок про недосконалість правової бази для найефективнішого використання біотехнології з метою протистояти негативному впливу на національну економіку кризових явищ сучасності, зокрема процесів глобалізації

  Біотехнологія як засіб вирішення глобальних проблем сучасності: нормативно-правовий аспектВоробель У. Б. 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Львівський державний університет внутрішніх справ)

Досліджуються особливості застосування інституту залишення заяви без розгляду на стадії апеляційного перегляду судових рішень у цивільному провадженні, а також пов’язана із цим специфіка реалізації судом апеляційної інстанції такого повноваження як скасування рішення суду першої інстанції та залишення заяви без розгляду, аналізуються проблемні питання правового регулювання зазначеного повноваження та пропонуються практичні рекомендації їх вирішення

  Застосування інституту залишення заяви без розгляду на стадії апеляційного перегляду судових рішеньГерасимчук О. П. 
кандидат юридичних наук, доцент
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті приділена увага історичному аспекту реалізації потерпілим свого статусу у вітчизняному кримінальному процесі. Досліджується залежність меж принципу диспозитивності від історичної форми кримінального процесу, їх прояв у статусі потерпілого. Аналізується вплив державного правового регулювання на межі диспозитивності

  Генеза статусу потерпілого в історії вітчизняного кримінального процесуГринюк В. О. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

У статті розкриваються проблемні питання становлення та функціонування судової влади у радянську добу й пропонуються засади її розбудови в Україні

  Суд радянської добиГрищук М. В. 
кандидат політичних наук, доцент
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розкриваються питання дослідження нормативно-правового регулювання питань охорони праці у правовій системі України, співпраці з цих питань на міжнародному рівні. Обґрунтовано потребу вдосконалення законодавчої нормативно-правової бази з охорони праці

  Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні: реалії та перспективиЄні О. В. 
кандидат юридичних наук
старший науковий співробітник відділу
(Національна академія прокуратури України)

У статті запропоновано визначення поняття внутрішнього переконання прокурора. З урахуванням норм КПК України 2012 року досліджено особливості його формування та прояву у кримінальному провадженні

  Внутрішнє переконання прокурора як необхідна умова його процесуальної діяльності у кримінальному провадженніЗагребельний В. В. 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджуються причини низького рівня правозастосування норм Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, в частині регулювання питання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства

  Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутстваЗеленський С. М. 
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правознавства
(Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К. Винниченка)

У статті досліджуються наукова спадщина академіка І. О. Малиновського та її значення стосовно утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві України

  Утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві УкраїниІщук С. І. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри історії та теорії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена аналізу концептуальних змін у правовому регулюванні права на свободу об’єднання, які запроваджуються Законом «Про громадські об’єднання». Автором розглянуто питання термінів, які використовуються для позначення об’єднань громадян а також структуру та особливості правового статусу таких організацій

  Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в УкраїніКаменська Н. П. 
кандидат юридичних наук, докторант кафедри управління,
адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності
(Національний університет державної податкової служби України)

У статті автор розкриває поняття та характерні особливості малодослідженої на даний час юридичної категорії – інституту звернень до публічної адміністрації. Характеризуються складові вказаного комплексного правового утворення крізь призму диференціюючих та інтегруючих взаємозв’язків у означеній сфері

  Інститут звернень до публічної адміністрації: поняття та характерні особливостіКарнаух Т. П. 
помічник судді Конституційного Суду України,
аспірант кафедри цивільного права та процесу
(Хмельницький університет управління та права)

Розглянуто перелік особистих немайнових прав, які можуть належати юридичним особам публічного та приватного права, а також з’ясовано, які з досліджуваної категорії прав не можуть належати тим чи іншим юридичним особам

  Особисті немайнові права юридичних осіб приватного та публічного праваКицан Ю. І. 
здобувач кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

У статті розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми підслідності кримінальних справ, в тому числі поняття і правові властивості підслідності, порядок вирішення спорів про підслідність. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства стосовно вирішення питань підслідності кримінальних справ

  Підслідність кримінальних справ: теоретичні засади вдосконалення нормативно-правового регулюванняКовальчук В. Б. 
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглядається питання взаємозв’язку між громадянським суспільством та державною владою. На основі теоретико-правового аналізу автор робить висновок, що громадянське суспільство не можна трактувати як антитезу державі, оскільки громадянське суспільство не можливе без демократичної, правової держави, так само як і демократична, правова держава не можлива без громадянського суспільства. Адже саме в громадянському суспільстві формуються суспільні інтереси, які в ідеалі являються свого роду «матерією» на якій будується державна влада

  Про правову природу громадянського суспільства та державної владиКостюченко О. Є. 
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри менеджменту
(Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи НБУ)

Стаття присвячена проблемам законодавчого забезпечення фінансової безпеки в Україні. Розглянуто законодавчу функцію парламенту як шлях підвищення рівня захищеності фінансової системи в державі. Запропоновано шляхи удосконалення роботи парламенту з метою оперативного та адекватного регулювання відносин із забезпечення фінансової безпеки в Україні

  Парламент як суб’єкт забезпечення фінансової безпеки УкраїниКрамар С. І. 
Голова Господарського суду Хмельницької області,
здобувач кафедри історії та теорії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджуються передумови становлення системи самоврядування вірменської громади міста Кам'янець на Поділлі у XVI-XVII століттях. Автором визначаються органи управління такою громадою, порядок їх формування та повноваження. В результаті визначаються особливості в системі муніципального управління вірменської громади

  Самоврядування вірменської громади міста Кам’янець на Поділлі у XVI-XVII століттяхКруль С. М. 
викладач кафедри кримінального права
(Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

У статті розглядаються питання про інформаційно-довідкове забезпечення початкового етапу розслідування розбоїв у типових слідчих ситуаціях з моменту занесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Підкреслюється, що запорукою успішного розслідування розбоїв є динамічність розслідування, а саме здатність і можливість слідчого швидко приймати рішення і отримувати необхідну інформацію, необхідність використовувати мобільні комп’ютерні пристрої

  Информационно-справочное обеспечение начального этапа расследования разбоев в типичных следственных ситуацияхКулаковський П. М. 
доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри історії та теорії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті проаналізовано становлення сеймового суду як однієї з вищих судових інстанцій Речі Посполитої. Визначені межі його юрисдикції, реконструйований процес судочинства. Особлива увага приділена особливостям сеймового судочинства щодо українських воєводств. Використання в українських справах волинського права обумовило факт залучення до судочинства руських писарів королівської канцелярії, що відали її діловодством щодо українських воєводств

  Сеймовий суд у Речі Посполитій як судова інстанція для українських воєводств (до середини XVII століття)Курилюк Ю. Б. 
офіцер Департаменту охорони державного кордону
(Адміністрація Держприкордонслужби України)

У статті розглядається бланкетна диспозиція злочину, передбаченого ст. 419 КК України, її особливості та допустимість нормативно-правових актів, які містять у собі правила несення прикордонної служби

  Особливості бланкетної диспозиції статті 419 КК УкраїниЛеонов Б. Д. 
кандидат юридичних наук, старший консультант
(Штаб Антитерористичного центру при СБУ)

У статті висвітлюються питання міжнародно-правового забезпечення боротьби з тероризмом. Розглядаються теоретичні підходи щодо запобігання та протидії тероризму

  Запобігання та протидія тероризму: теоретичні підходиЛідовець Р. А. 
кандидат юридичних наук
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядається публічний інтерес у цивільному праві на прикладі правового регулювання відповідальності у договорі перевезення вантажу. Автор обгрунтовує пропозицію встановлення повної відповідальності перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу за наявності вини перевізника

  Публічний інтерес у цивільному праві на прикладі правового регулювання відповідальності у договорі перевезення вантажуЛяш А. О. 
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права та процесу
(Київський національний університет культури і мистецтв)


Ліщенко В. М. 
кандидат юридичних наук

Розглянуто історичний розвиток поняття доказів у кримінальному процесі. Пропонується визначення доказів у кримінальному провадженні як будь-яких фактичних даних, отриманих у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

  Поняття доказів у кримінальному процесіМартинюк Р. С. 
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У науковій статті аналізуються переваги й недоліки парламентарних, президентських та змішаних республіканських форм правління. Досліджуються критерії і чинники, що впливають на вибір форми правління. Аналізуються особливості політичної системи України, які потребують урахування у конструюванні вітчизняної моделі змішаної республіки

  Критерії та чинники вибору форми правління в УкраїніНіколенко Л. М. 
кандидат юридичних наук, професор,
кафедра господарського, цивільного та трудового права
(Маріупольський державний університет)

У статті аналізуються точки зору вчених щодо сутності та особливості провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві. Визначається поняття інституту провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві

  Характеристика провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинствіОверчук С. В. 
кандидат юридичних наук, адвокат,
завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін
(Рівненський інститут Київського університету права НАН України)

У статті досліджується інститут присяжних з позиції соціального натуралізму, аналізується статус присяжних та критерії їх відбору відповідно до новел українського законодавства

  Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом УкраїниПотайчук І. В. 
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри приватної охоронної діяльності
(Інститут управління та права
Запорізького національного технічного університету)

У статті досліджуються окремі аспекти правової та організаційної сутності взаємодії спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС і СБУ з прокуратурою, Міністерством юстиції України (зокрема Державним департаментом України з питань виконання покарань), податковою міліцією, контрольно-ревізійними установами, Державною митною службою

  Організація взаємодії правоохоронних органів при виявленні організованих злочинних групРагулін А. В.
керівник центру дослідження проблем організації та діяльності адвокатури Євразійського науково-дослідного інституту проблем права,
адвокат колегії адвокатів Республіки Башкортостан «Муратов і партнери»,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права та процесу
(Юридичний інститут Східної економіко-юридичної гуманітарної академії, м. Уфа)

У статті наводяться результати проведеного дослідження, присвяченого історії становлення та розвитку інституту професійних прав адвоката-захисника в Росії. У висновку формулюється історична періодизація розвитку даного інституту і ряд інших висновків, що мають наукове значення

  Становление и развитие института профессиональных прав адвоката-защитника в России: краткий ретроспективный анализСиза Н. П. 
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

У статті розглянуто повноваження слідчого судді у кримінальному процесі України щодо здійснення судового контролю під час досудового розслідування та надано їх класифікацію. Звертається увага на проблемні питання забезпечення дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні

  Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі УкраїниСмокович М. І. 
суддя Вищого адміністративного суду України,
секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України,
кандидат юридичних наук

У статті, присвяченій розв’язанню юридичних колізій, досліджено окремі суперечності норм виборчого законодавства. На підставі проведеного аналізу судової практики доведено, що уникнути юридичних колізій як правового явища можливо лише шляхом здійснення комплексних законодавчих, наукових та практичних заходів

  Колізії між нормами виборчого законодавства: окремі проблеми їх розв’язанняФіліп’єв А. О. 
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена аналізу інституту вибору суду на підставі волевиявлення сторін у формі угоди або договору у найбільш важливих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу – регламентах Ради Європейського Союзу, що на цей час становлять основу спільного права Європейського Союзу

  Право сторін на вибір суду в окремих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського СоюзуХомич Т. М. 
викладач кафедри теорії та історії держави і права
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті подані визначення понять «насильство» та «примус» як загальнонаукових та кримінально-правових категорій, визначено та проаналізовано зміст основних ознак юридичних понять насильства та примусу. Розглянуто погляди дослідників щодо співвідношення понять «насильство» та «примус», визначено спільні та відмінні риси згаданих понять

  Поняття насильства і примусу та їх співвідношенняШтогун С. Г. 
викладач Національної школи суддів,
кандидат юридичних наук, доцент,
суддя у відставці

Досліджуються проблеми спеціальної підготовки, організація якої покладена на Національну школу суддів України. Автор дискутує з приводу порядку та форм такої підготовки, передбачених відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року

  Особливості навчання кандидатів на посаду судді в УкраїніЮрченко О. М. 
доктор юридичних наук, доцент,
керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру
з проблем боротьби з організованою злочинністю


Сервецький І. В. 
доктор юридичних наук, доцент,
начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ
(Національна академія внутрішніх справ)

Стаття присвячена дослідженню витоків поняття «спеціальна діяльність» правоохоронних органів, як спеціальної діяльності правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянуто теоретичні положення розшукового права

  Щодо поняття спеціальної діяльності правоохоронних органів під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дійЯремчук В. П. 
доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри історії
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті на основі дослідження архівних матеріалів, наукових праць та інших джерел розкриваються погляди Лева Окіншевича на історію держави та права України. Аналізуються світоглядно-методологічні основи творчості науковця, вивчення ним державного ладу Гетьманщини та знатного військового товариства того періоду

  Історик українського права Лев Окіншевич
Рецензії


Попелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, професор
(Національний університет «Острозька академія»)

В рецензії на монографію «Томський університет – науковий центр в азійській частині Росії (середина 1870-х рр. – 1919 р.)» С. О. Некрилова, доктора історичних наук, професора кафедри сучасної вітчизняної історії Національного дослідницького Томського державного університету відзначається актуальність роботи не тільки для істориків, але й спеціалістів інших сфер наукової діяльності. Звертається увага на ті сторінки роботи, що присвячені історії юридичної науки і освіти в Томському університеті та внеску вихідців з України

  Украинский след в становлении и развитии Томского университетаПопелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, професор
(Національний університет «Острозька академія»)

Наводиться рецензія на монографію «Судова дактилоскопія» І. С. Фоміних, кандидата юридичних наук, доцента кафедри криміналістики Юридичного інституту Національного дослідницького Томського державного університету. Робиться висновок про високий рівень монографії та її користь для вчених, практиків та широкого кола юристів

  Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии


На початок сторінки