№2(4)/2011


Попелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, професор,
директор Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті на основі дослідження архівних справ та інших джерел розкривається життєвий та творчий шлях видатного острожанина — академіка, правника, науковця, політичного та громадського діяча Іонікія Олексійовича Малиновського

  Академік Іонікій Олексійович Малиновський (1868-1932 рр.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч



Бевзенко В. М. 
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права,
кримінального і адміністративного процесу
(Волинський національний університет імені Лесі Українки)

Проаналізовано деякі складнощі, котрі виникають під час здійснення виконавчого провадження. Запропоновано перейняти досвід Німеччини щодо використання поняття «адміністративний акт». Обґрунтовані зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо підвідомчості (юрисдикції) оскарження адміністративних актів державної виконавчої служби

  Особливості оскарження адміністративних актів державної виконавчої служби



Боржецька Н. Л. 
аспірант кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті аналізуються окремі проблеми законодавчого регулювання однієї із форм закінчення досудового слідства — винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Автор звертає увагу на історію виникнення четвертої форми закінчення досудового слідства, її підвиди та різновиди, умови і підстави винесення прокурором або слідчим за згодою прокурора постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, наголошує на існуючій неузгодженості окремих кримінально-матеріальних та кримінально-процесуальних норм даного інституту, а також пропонує можливі шляхи вирішення досліджуваних проблем

  Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства



Борискін С. А. 
суддя Рівненського окружного адміністративного суду

У статті досліджуються практичні проблеми особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби, що пов’язані з арештом майна боржника, його оцінкою, проведенням прилюдних торгів. Вносяться пропозиції вдосконалення відповідного законодавства

  Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності органів ДВС, що пов’язані з арештом майна боржника, його оцінкою, проведенням прилюдних торгів



Грищук М. В. 
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку ідеологічних і політичних основ місцевого самоврядування та вплив цих складових основ місцевого самоврядування на становлення громадянського суспільства в Україні.
Висвітлена створена автором концепція понять основ місцевого самоврядування. Досліджено ідеологічні та політичні основи місцевого самоврядування, визначені пріоритетні напрямки їх політико-правового та організаційного забезпечення.
Спрогнозовано тенденції розвитку ідеологічних та політичних основ місцевого самоврядування в сучасних умовах вітчизняного державотворення та їх вплив на становлення громадянського суспільства

  Вдосконалення ідеологічних і політичних основ місцевого самоврядування – шлях до громадянського суспільства



Духневич А. В. 
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
(Волинський національний університет імені Лесі Українки)

У статті проводиться дослідження виконання правових зобов’язань щодо режимів і тарифного захисту у рамках Світової організації торгівлі, визначається роль міжнародної торгівлі і форми її регулювання. Розглядаються питання структурної перебудови національної економіки, зокрема, підвищення рівня стандартів виробництва та управління в агропродовольчому секторі, налагодження нових ефективних механізмів державного захисту національних сільськогосподарських товаровиробників

  Виконання аграрно-правових зобов’язань України щодо експортних режимів і тарифного захисту у рамках СОТ



Єфремова О. П. 
здобувач кафедри теорії та історії держави і права
(Інститут політології та права
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)

У статті проаналізована нормативна база конкурсного заміщення вакантних посад в державній службі України та вказано шляхи розвитку положень про конкурс

  Сучасний стан правового регулювання конкурсу в державній службі України



Жук М. С. 
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті проаналізовано основні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві в різні історичні епохи; обґрунтовано історичну обумовленість притаманної для цивільного законодавства тенденції до збільшення кількості оціночних понять, пов’язаної з процесом вдосконалення законодавчої техніки, застосуванням більш гнучких методів регулювання цивільно-правових відносин

  Історичні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві



Зеленський С. М. 
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правознавства
(Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка)

У статті досліджуються історичні етапи становлення правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Визначаються перспективи його подальшого розвитку

  Історія та перспективи вирішення кримінальних справ у судовому порядку в Україні



Костюк В. Л. 
Головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У цій статті розкриваються науково-теоретичні аспекти трудової правосуб’єктності професійної спілки. Визначаються специфічні ознаки правового становища професійної спілки у трудовому праві. Розкриваються законодавчі аспекти правового становища професійної спілки. Визначаються перспективи удосконалення конструкції правосуб’єктності. Зроблені відповідні висновки та пропозиції

  Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості



Лідовець Р. А. 
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядається зміст терміну «вантаж», його ознаки, які безпосередньо впливають на зміст договору перевезення, та відмежування від схожих понять

  Поняття вантажу за договором перевезення вантажу



Лобойко Л. М. 
доктор юридичних наук, доцент
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

У статті досліджені окремі аспекти реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації доказування, зокрема ті, що стосуються законодавчого (легального) визначення поняття «докази» та їхніх джерел; вимоги щодо встановлення істини у кожній кримінальній справі; співвідношення даних, зібраних під час досудового провадження, і даних, отриманих у суді. Обґрунтовано висновки про те, поняття «докази» і «істина» не мають регламентуватися кримінально-процесуальним законом, а дані, зібрані у досудовому провадженні, повинні набувати «статусу» доказів лише у судовому провадженні

  Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування



Лоскутов Т. О. 
кандидат юридичних наук
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

У статті досліджено предмет і типи правового регулювання у кримінальному процесі. Обґрунтовано, що тип правового регулювання діяльності суб’єктів та учасників кримінального процесу визначають права і законні інтереси людини, котрі є основним елементом предмету кримінально-процесуального регулювання

  Предмет і типи правового регулювання у кримінальному процесі



Попович І. І. 
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права
(Ужгородський національний університет)

Стаття розкриває характеристику пластикових банківських карток як специфічного виду розрахункових банківських документів і визначення особливостей засобів їх захисту від підробки. Розглянуті основні реквізити захисту найбільш поширених банківських карток, способи їх внесення і ознаки дійсності документу

  Пластикові картки як окремий вид банківських документів — криміналістична характеристика



Смокович М. І. 
суддя Вищого адміністративного суду України,
секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України

Стаття присвячена розв’язанню проблем щодо застосування судами строків звернення до суду під час вирішення спорів, які випливають з публічно-правових відносин. Обґрунтовується висновок, що строк звернення до суду в адміністративному судочинстві за своїм змістом і внутрішньою сутністю є аналогом матеріально-правового інституту позовної давності. Пропонується уніфікувати питання визначення, порядку розгляду, наслідків пропущення строку звернення до адміністративного суду з господарським процесуальним та цивільним процесуальним кодексами

  Строк звернення до суду в адміністративному судочинстві



Цип’ящук М. Б. 
викладач кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті автор визначає професійне мислення юриста як особливу практично скеровану форму мислення індивіда, що визначається характером безпосередньої професійної діяльності. Професійне мислення формується на основі практичних та теоретичних розумових дій з притаманними йому індивідуально-психологічними властивостями, які в професійній діяльності забезпечують ефективність виконання тих чи інших задач

  Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження



Чайковський Ю. В. 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відноси
(Національний університет «Одеська юридична академія»)

У статті аналізується роль і місце держави як основного суб’єкта міжнародного права у формуванні сучасного правопорядку в глобальному суспільстві. Звертається увага в першу чергу на поняття міжнародного правопорядку, його співвідношення з правопорядками держав. Наголошується, що інтеграційні процеси призводять до розширення сфери дії міжнародного права

  Держава і міжнародний правопорядок



Шминдрук О. Ф. 
аспірант кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглядається історія становлення стадії віддання обвинуваченого до суду, як історичної форми сучасної вітчизняної стадії попереднього розгляду справи суддею, в Англії, Франції, Росії, Австрії та Німеччині на основі положень діючого на той час кримінально-процесуального законодавства

  Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду



Якубовська Н. О. 
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент міжнародного права та міжнародних відносин
(Національний університет «Одеська юридична академія»)

У даній англомовній статті розглядається історія міжнародного права в аспекті трансформації відносин між Заходом і країнами Третього світу. За основу береться активно підтримувана вченими країн Третього світу ідея, згідно з якою міжнародному праву і тепер властиві колоніальні риси, проявом яких, серед іншого, є концепція «розвитку»

  Концепція «розвитку» як нова форма колоніалізму: погляд Третього світу (англ.)




На початок сторінки