№1(19)/2019


Dr. Endre Nyitrai, Ph.D,
National University of Public Service
Faculty of Law Enforcement

This study shall introduce regulatory steps taken to combat organised crime in Hungary. Phase by phase, it shall analyse the codification process of the definition of criminal organisation and its modifications, on the grounds of criminal law. Definition of criminal organisation has continuously adapted to the combat against organised crime that has led to several amendments of the definition in past few years.

   Regulatory Steps Of Combating Organised Crime In Hungary (eng)Pallo Jozsef
PhD
Associate Professor of the National University of Public Service (Budapest)
Department of Corrections

As the Prison Code (Act .2013) came into effect on1 January 2015, it is now possible to evaluate its accomplishments. Some might say that this brief timespan is simply insufficient for obtaining the practical experience required to make universal claims or point out trends. As one year in the life of an act is indeed a short period, thisstatement is by no means beyond reason. Nevertheless, the novelty and the importance of the changes introduced by the Prison Code still allowfor a brief summary. The author provides an overview of the theoroticaland ethical foundations of prison law.

   The Birth Of The New Hungarian Prison Act (Conditions, Reasons, Results) (eng)Andras Kondorosi
Hungarian prosecutor dealing with economic crime in Hungary

In this study, it was intended to stress via a review of academic literature that the examination of the grounds for exemption from criminal responsibility in the field of economic offences requires careful consideration from the field’s practitioners. From amongst the factors precluding culpability, it is worth highlighting certain cases where a mistake is made in relation to the appreciation of an act’s harmful societal effect, which may have practical relevance in situations where the legal framework changes rapidly or when the authorities offer erroneous information. The causes for the exclusion of responsibility in the special part of the criminal code were found to be mostly agreeable, though in some cases arguments for additional grounds were advanced, while in others more stringency was desired.

   Obstacles And Conditions Of Criminal Responsibility In Hungarian Economic Offences (eng)Бачук В. Б.
старший викладач, кафедра конституційного права та галузевих дисциплін,
Навчально-наукового інституту права
(Національний університет водного господарства та природокористування)

У статті розглянуто аспекти правового регулювання неповнолітніх відповідно до чинного законодавства зарубіжних країн. Проаналізовано питання охорони праці неповнолітніх як особливого суб’єкту трудового права та пов’язані з цим проблеми. Акцентовано увагу на недоліках та прогалинах трудового законодавства Україні. Запропоновано усунення та вдосконалення правових норм щодо захисту праці неповнолітніх.

   Міжнародний досвід правого регулювання охорони праці неповнолітніх як можливість імплементації в трудове законодавство УкраїниІщук С. І.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Національного університету «Острозька академія»

Проаналізовано окремі аспекти міжнародно-правого забезпечення свободи мирних зібрань як позитивний досвід для України. Розглянуто питання щодо якості та необхідної спрямованості спеціального нормативного акта у сфері обмеження свободи мирних зібрань. Досліджено процесуальні питання, зокрема правило про попереднє повідомлення при проведенні мирних зібрань та особливості проведення одночасних зібрань та контрзібрань.

  Міжнародні стандарти у сфері реалізації та захисту свободи мирних зібрань в УкраїніМініч А. П.
кандидат філософських наук, старший викладач,
кафедра культурології та філософії
(Національний університет «Острозька академія»)

Стаття присвячена проблемам, що виникають при визначенні понять «права», «свободи» і «обов’язки». Вказується на існування методологічної проблеми дослідження, існують два виміри – індивідуальний і соціальний. Наводиться три способи визначення понять – етимологічний, герменевтичний і економічний. Вказується на можливості і обмеження кожного з них. Пропонується здійснювати визначення трьох понять в єдності і взаємозв’язку між ними, що зменшує кількість дефініцій. Сучасні досягнення економічної теорії відкривають нові можливості для подолання методологічної проблеми.

   Права, свободи і обов’язки людини: проблема визначення понятьОверчук С. В.
кандидат юридичних наук
(Національний університет «Острозька академія»)

Статтю присвячено комплексному дослідженню правової природи та сутності мирової юстиції та обґрунтуванню необхідності її впровадження у правову систему України. Виокремлено та проаналізовано ознаки, цілі та завдання мирової юстиції, а також причини, що зумовлюють необхідність її створення. Надано пропозиції щодо юрисдикції мирових судів, складу суду, вимог до кандидата на посаду мирового судді та порядку обрання їх на посаду. Проведено аналіз зарубіжного досвіду функціонування інституту мирової юстиції в різних країнах.
У статті аналізується наукова проблема типології мирової юстиції, розглянуті різні варіанти класифікацій мирової юстиції та мирових судів. Пропонується запровадити в Україні змішану (професійну) модель мирової юстиції, яка характеризується професійним складом суду та здійсненням мировим судом лише судових функцій.
Визначено місце мирових судів у державному механізмі загалом та судовій системі зокрема. Мировий суд, як самостійна гілка судової системи України, повинен бути відокремлений від загальних судів, підлягаючи, однак, нагляду з боку вищої касаційної інстанції. Мирові суди утворюють паралельну до загальних та спеціалізованих судів систему, яка складається з місцевих мирових судів та апеляційних мирових судів.

   Запровадження мирової юстиції в умовах судової реформи в Україні: теоретико-правове дослідження
(частина 1)

   (частина 2)Хараберюш І. Ф.
доктор юридичних наук, професор
кафедра права та публічного адміністрування
(Маріупольський державний університет)

Висвітлюється роль і місце спеціальної техніки у правоохоронній діяльності як міждисциплінарної категорії юридичної науки. Для визначення обсягу поняття «спеціальна техніка правоохоронних органів» застосовується метод вибору критерію. З критеріїв виділяється семантика словосполучення; система; структура; практичне значення; схожість спеціальної техніки з технікою, засобів спеціальної техніки з науково-технічними засобами, що використовуються в правоохоронній діяльності. Визначаються перспективні напрямки розвитку спеціальної техніки, що використовується в правоохоронній діяльності.

   Спеціальна техніка правоохоронних органів як міждисциплінарна категорія юридичної наукиХмарук Т. В.
здобувач кафедри державно-правових дисциплін
Навчально-наукового Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

Досліджено сутність та значення актів конституційної юстиції як окремої категорії конституційно-правової науки. Проведено аналіз існуючих видів актів Конституційного Суду України та їх призначення. Розкривається правова природа рішень Конституційного Суду України за результатами тлумачення Конституції України. Визначається сутність та спосіб практичного застосування висновків Конституційного Суду України. Піднімається питання щодо прецедентного характеру рішень Конституційного Суду України. Робляться спроби вирішення проблеми практичного застосування окремих видів та форм актів конституційної юстиції.

   Поняття та правова природа актів конституційної юстиції в УкраїніШабаровський Б. В.
аспірант,
кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті на основі норм Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого 13 квітня 2012 року (із подальшими змінами), з’ясовано особливості перевірки доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема, як особливість виокремлено можливість допиту осіб, які проводили НС(Р)Д чи були залучені до їх проведення, в т. ч., із збереженням у таємниці відомостей про цих осіб. Висловлено думку, що допит цих осіб доцільно проводити із збереженням у таємниці відомостей про них лише у виняткових випадках. Звернено увагу на можливість допиту осіб, з приводу дій або контактів яких проводилися НС(Р)Д. Проілюстровано, що при перевірці доказів, отриманих в результаті НС(Р)Д, слід з’ясувати, чи були розсекречені та відкриті другій стороні у порядку ст. 290 КПК України не лише самі докази, а й документи, які стали правовою підставою для проведення НС(Р)Д. Вказано на те, що на перевірку таких доказів впливає аналіз, чи не було провокування (підбурення) особи на вчинення цього злочину з метою її подальшого викриття.

   Особливості перевірки доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дійШульга Т. М.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Путько А. В.
студент 5 курсу
факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовано недоліки існуючої системи оподаткування прибутку підприємств в Україні та необхідні шляхи вирішення нагальних проблем. Досліджено положення запропонованого Президентом законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу стосовно запровадження податку на виведений капітал. Проаналізовано правовий механізм податку на виведений капітал. Розглянуто можливі перспективи щодо запровадження такого податку з обговоренням можливих недоліків, передусім, з фінансової точки зору. Дослідження існуючих проблем та можливих змін дасть змогу підвищити фіскальну ефективність податку на прибуток, вивести з тіні підприємницьку діяльність та виведення капіталу, а також вдосконалити інвестиційний клімат в Україні.

   Перспективи запровадження податку на виведений капітал в Україні

На початок сторінки